Gasthuisstraat 30 8520 Kuurne 056 71 10 32 centrumschool.kuurne[at]telenet.be
afsprakennota

info – en afsprakennota
voor ouders en leerlingen

schooljaar 2018-2019

 

Gemeentelijk Basisonderwijs “Centrumschool Kuurne”

Gasthuisstraat 30 | 8520 Kuurne | tel. 056 711032 | info@centrumschool.be

 

 

Welkom    

Beste ouder
Beste leerling

Deze afsprakennota is een concrete uitwerking van het schoolreglement. Het maakt iedereen die betrokken is met onze school wegwijs in het dagdagelijks leven van onze school. De brochure vertelt u kort welke schoolorganisatorische, wettelijke, financiële, pedagogische en andere praktische afspraken er voor zorgen dat we dag na dag proberen om goed onderwijs te verstrekken aan elke leerling op onze school.
Vandaar dat deze informatie niet onbelangrijk is. We raden u dan ook aan om toch even tijd te maken en deze info jaarlijks te lezen. Hoofdstuk 5 werd volledig geschreven voor onze leerlingen.

Mochten er na het lezen van deze afsprakennota toch nog onduidelijkheden, vragen of opmerkingen zijn, dan kan u zich steeds wenden tot de directie.

Alvast een fijn schooljaaar! 

Hoofdstuk 1          Situering van onze school

1.1    Naam en adres, telefoon

         

                   Gemeentelijk Basisonderwijs “Centrumschool Kuurne”

                   Gasthuisstraat 30

                   8520 Kuurne

                   Tel.: 056/71 10 32
                   fax: 056/71 18 78

                   www.centrumschool.be

                   e-mail: (info@centrumschool.be of) directie@centrumschool.be

 

1.2    Schoolbestuur (juridische aard en samenstelling)

Het schoolbestuur is het gemeentebestuur van Kuurne, vertegenwoordigd door de schepen van onderwijs:

 

Johan Bossuyt

Weidenstraat 109
8520 Kuurne

Tel  056 73 71 11

GSM  0494/61 61 18

johan.bossuyt@kuurne.be

 

1.3    Personeel

 

                   directie
                   Gino Lefebvre

              

Vertrouwenspersoon: Ann Buyse
(voor het ontvangen en opvolgen van klachten over fysisch en/of psychisch geweld)

 

Administratief medewerker:

Marij Vandromme
Micha Breemeersch

 

Onderhoudspersoneel:

Christine Lefevre

Dannielle Verbeke

Kathy Volcke

 

klasverdeling kleuter

          PK1A                    Valentine Vanderbeke
          PK1B                    Ann Derycke
          PK1C                    Nele Oosterlynck
          K23A                    (Elleke Naesen) Griet Meersman
          K23B                    Jolien De Bosschere
          K23C                    Marieke Depoortere
          zorgbegeleiding    Stephanie Vandevijvere (K23D)

 

zorgcoördinator    Nathalie Rigole
          kleutergym           Mieke Accou
          kinderverzorgster Griet Accou

klasverdeling lager

          L1A    Elise Vanoverbeke
          L1B    Brenda Verschaete + Evi Debruyne
          L2A    Katie Callens + (Rickette Claus) Sien Verschatse
          L2B    Sofie Malfait
          L3A    Ilse Debaveye + Klaartje Secember
          L3B    Deef Vanquackebeke / Rickette Claus
          L4A    Lieselotte Decock + Klaartje Secember
          L4B    Steven De Jonghe
          L5A    Veerle Hellyn + Klaartje Secember
          L5B    Hilde Sabbe + Klaartje Secember
          L6A    Johan Mesdag

          L6B    Bregwin Veys

bijzondere leermeesters
Islamitische godsdienst              Soumaya Bouaiaichi

 Niet-confessionele zedenleer   Lotte D’Haene

 Protestantse godsdienst            Krista Dufour

 Rooms-Katholieke godsdienst Evelyne Declerck / Sofie Santy

zorgcoördinator                            Ann Buyse
zorgbegeleiding                            Sien Verschatse / Evi Debruyne / Klaartje Secember

 ICT-coördinator                          Deef Vanquackebeke
 leermeesters LO                          Lut De Baets / Koen Victor / Troy Verhue

1.4    Klassenraad

De klassenraad is een team van personeelsleden (eventueel aangevuld met externe deskundigen) dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt (of zal dragen) voor de begeleiding van het onderwijs aan een bepaalde leerlin­gen­groep of  een individuele leerling.

 

1.5    Scholengemeenschap        

Het gemeentelijk onderwijs van Kuurne en Harelbeke vormen de scholengemeenschap “De Balk”.

Het beheerscomité wordt gevormd door de schepenen van onderwijs van Kuurne en Harelbeke en door de verschillende directies.

Mevrouw Patricia Lambert is aangesteld als directeur-coördinator van de scholengemeenschap.

1.6    Schoolraad        

De schoolraad is een orgaan waarin schoolbestuur, personeelsleden, ouders en lokale gemeenschap inspraak hebben in het onderwijsgebeuren in de school.

Onze vertegenwoordigers zijn:

voorzitter :                              Karel Detienne

secretaris :                              Frans Frère

inrichtende macht :                          Schepen Johan Bossuyt

Raadslid Germain Vandesompele

personeel :                              Veerle Hellyn

ouders :                                  Ingrid Foulon

lokale gemeenschap :              Karel Detienne

 

1.7    Ouderraad

Onze school heeft een bloeiende ouderwerking. Heel veel ouders ondersteunen de school in diverse initiatieven. Elke ouderhulp is dan ook steeds welkom. Voor meer info kan men terecht bij de voorzitters of secretaris van onze ouderraad.

 

voorzitters :                                                                           secretaris :

Ingrid Foulon                                                                Joke Goddeeris

0491 64 97 98                                                             0486 24 77 06

 

Onze ouderraad is lid van de ‘Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs (KOOGO)’ en laat zich hierdoor adviseren bij onderwijsorganisatorische aangelegenheden.

 

KOOGO

Ravensteingalerij 27 bus 8

1000 Brussel

GSM: 0473 72 54 19

1.8    Pedagogische begeleiding

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijsse­cre­ta­riaat Van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw)

         Elke Staelens, pedagogisch advi­seur, is de contactpersoon voor onze school.

 

1.9    Pedagogisch project

Het Gemeentelijk Basisonderwijs stelt zich tot doel een dynamische leef- en leergemeenschap te zijn waar de leerling tussen medeleerlingen, leerkrachten, onderhoudspersoneel, lees-, fruit- of  andere medewerk(st)ers en directie een gunstig klimaat vindt dat zijn ontplooiingskansen op weg naar jongvolwassen ten goede komt. Diverse terreinen als intellectuele, levensbeschouwelijke, culturele en sociale vorming evenals de lichamelijke ontwikkeling krijgen hierbij de nodige aandacht.

Geïnteresseerden kunnen een kopie van het integraal pedagogisch project aanvragen bij de directeur.

1.10  Onderwijsaanbod (leergebieden) –  Leerplannen

Bovenstaande doelen uit het pe­da­go­gisch project  wor­den geconcretiseerd via het ge­bruik van de OVSG-leer­plan­nen, in de leergebieden:

–        lichamelijke opvoeding;

–        muzische vorming;

–        taal;

–        wereldoriëntatie;

–        wiskundige initiatie en wiskunde;

–        Frans

en voor het lager onderwijs de leergebiedoverschrijdende thema’s:

–        leren leren;

–        sociale vaardigheden;

–        ICT

Daarnaast omvat het onderwijsaanbod voor het lager onderwijs twee lestij­den levensbeschouwelijk onder­wijs in één van de er­ken­de godsdiensten of in de
niet-con­fessionele zeden­leer.

 

 

Hoofdstuk 2          Algemene bepalingen

2.1    Inschrijving van de leerling

Je kunt je kind inschrijven op onze school in de voorrangsperiode, na aanmelding of in          de vrije inschrijvingsperiode (zie 2.3.3):

 – bij huisbezoek door één van de leerkrachten

  – op de schooldagen tussen 8.00 u. en 16.30 u.

  – op werkdagen in de 1ste week van juli en de laatste werkweek van augustus tussen 09.00 u. en 11.30 u. in de school of na afspraak

– na afspraak met de directeur of één van de leerkrachten

 

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel identificatiedocument (ID) en met gegevens-verificatie door het gemeentebestuur (gebeurt via de directie).

 

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders deze brochure (informatie en schoolreglement) en volgende formulieren ter ondertekening:

àakkoord met het schoolreglement, ontvangst “Informatie aan de ouders”

àkeuzeformulier levensbeschouwing voor leerplichtige leerlingen

àverklaring: inschrijving van de leerling in één school

2.2    Godsdienstkeuze – zedenleer – vrijstelling

 

 • Bij elke inschrijving van hun leerplichtig kind in het lager onderwijs beslissen de ouders, bij ondertekende verklaring:
 1. dat hun kind een cursus in één der erkende godsdiensten volgt;
 2. dat hun kind een cursus niet-confessionele zedenleer volgt.

 

Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer, kunnen op aanvraag een vrijstelling bekomen.

 

De ouders zijn verplicht deze keuze te maken bij de eerste inschrijving in de school. Deze verklaring wordt binnen de 8 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van inschrijving in de school afgegeven aan de directeur.
De ouders kunnen voor het einde van elk schooljaar (uiterlijk 30/06) hun keuze voor volgend schooljaar wijzigen.

 • In de kleuterschool wordt geen godsdienst-zedenleer keuze gemaakt tenzij voor die kleuters die verplicht één jaar langer in het kleuteronderwijs verblijven omdat ze niet aan alle toelatingsvoorwaarden lager onderwijs voldoen. De ouders kunnen in dit geval een keuze godsdienst of zedenleer maken. Ze kunnen hun kleuter deze lessen laten bijwonen in onze lagere school (of in school….).

 

2.3    Leerplicht en toelatingsvoorwaarden

 

Het schoolbestuur bepaalde de capaciteit voor de drie scholen/vestigingsplaats per geboortejaar/leerjaar:

 

  lager kleuter
Boudewijn

Vestigingsplaats Wijzer

24 18
Boudewijn

Vestigingsplaats Pienter

24 20
Centrum 48 48

 

2.3.1 Kleuteronderwijs

 

Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste twee en een half jaar oud zijn.

Als een kleuter, op het moment van inschrijving nog geen drie jaar is, kan hij in het gewoon basisonderwijs slechts toegelaten worden op één van de volgende instapdata:

– de eerste schooldag na de zomervakantie;

– de eerste schooldag na de herfstvakantie;

– de eerste schooldag na de kerstvakantie;

– de eerste schooldag van februari;

– de eerste schooldag na de krokusvakantie;

– de eerste schooldag na de paasvakantie;

– de eerste schooldag na Hemelvaart.
Alle andere leeftijden kunnen elke schooldag instappen.

 

2.3.2  Lager onderwijs

 

Leerlingen uit het lager kunnen elke schooldag ingeschreven worden.

 

2.3.3  Inschrijven

 

Het schoolbestuur hanteert vanaf het schooljaar 2017-2018 een aanmeldingsbeleid samen met alle Kuurnse basisscholen.

 

2.3.3.1     Voorrangsperiode (14 november 2018-14 december 2018)

 

2.3.3.1.1       Voorrangsgroepen

o   Zussen en broers (zelfde leefeenheid) van een reeds ingeschreven leerling

o   Elke leerling van wie een ouder op het moment van inschrijving als personeelslid op school is aangesteld voor een periode vanaf 104 dagen

o   Indicator- en niet-indicatorleerlingen

o   Deze voorrang gebeurt volgens de systematiek van dubbele contingentering. De indicatoren zijn:

– schooltoelage ontvangen in het voorafgaand schooljaar

– moeder niet in het bezit van diploma secundair onderwijs of

studiegetuigschrift 2 de leerjaar van de 3 de graad secundair onderwijs

 

2.3.3.1.2           Aanmelden voor het schooljaar 2019-2020

Voorafgaand aan de inschrijvingen die starten op 11 maart 2019, kunnen de ouders hun kind vooraf aanmelden en hun voorkeur(en) uitspreken voor een basisschool in Kuurne. De aanmeldingsperiode start op 14 januari 2019. Voor leerlingen uit de voorrangsgroepen is er voorafgaand aan deze aanmeldinsperiode een inschrijvingsperiode die start op 14 november 2018 en loopt tot 14 december 2018. Aangemelde peuters/leerlingen genieten voorrang op niet-aangemelde peuters/leerlingen.
je kunt je kind digitaal aanmelden op de website www.kieseenschoolinkuurne.be

 

2.3.3.1.3          Toewijzen van aangemelde leerlingen

 

Na afloop van de aanmeldperiode start het toewijzen van de aangemelde kinderen

o   met voorrang voor broers en zussen van ingeschreven leerlingen en kinderen van personeel

o   aan de gekozen school eerst

o   volgens rangorde ‘afstand langs de kortste weg als voetganger” van het officieel adres van de school naar het (toekomstig) domicilieadres of naar de werkplek van één van de ouders

o   tot volverklaring op basis van capaciteit per geboortejaar/leerjaar worden beide contingenten indicatorleerlingen en niet-indicatorleerlingen aangevuld.

De communicatie i.v.m. de toewijzing of de niet-gunstige rangschikking gebeurt schriftelijk.

 

2.3.3.1.4          Inschrijven

 

De inschrijvingen starten op 11 maart 2019 voor alle aangemelde kinderen die toegewezen zijn. Deze inschrijvingsperiode duurt tot 29 maart 2019.

Als niet alle aangemelde kinderen effectief zijn ingeschreven in deze periode, start de opvisperiode: aangemelde kinderen die eerst niet gunstig gerangschikt werden, kunnen volgens rangorde nu wel ingeschreven worden.

Naast het jongste geboortejaar kunnen ook de andere leeftijdsgroepen inschrijven op school. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorrangsgroepen. Bij plaatsgebrek wordt de inschrijving niet gerealiseerd.

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document en met gegevensverificatie door het gemeentebestuur (via directie).

Bij de inschrijving ontvangen de ouders volgende documenten:

·          Akkoord met het schoolreglement en de afsprakennota 2018-2019

–   Gescheiden ouders laten bij het begin van het schooljaar weten welke informatie en documenten beide ouders wensen te ontvangen. De ouders delen ook de wijze mee waarop dit moet gebeuren (meegeven met het kind, per e-mail).

·          Keuzeformulier godsdienst – zedenleer voor leerplichtige leerlingen

·          Verklaring: inschrijving van de leerling in één school.

Indien een leerling bij inschrijving beschikt over een verslag buitengewoon onderwijs zijn de ouders verplicht dit verslag bij inschrijving aan de school over te maken.

 

2.3.3.1.5          Vrije inschrijvingsperiode

Na het afsluiten van de voorrangsperiodes start de vrije inschrijvingsperiode.
Je kan dan vrij inschrijven indien er voldaan wordt aan de voorwaarden en er voldoende plaats is voor 1 van je kinderen.

 

2.3.3.2     Documenten die nodig zijn bij inschrijving

 

Voor de inschrijving moet de school beschikken over het rijksregisternummer.

Daarvoor volstaat het voorleggen van één van volgende documenten:

·         De ISI+ kaart

·         De identiteitskaart van het kind (Kids-ID)

·         Een klevertje van de mutualiteit

·         Het trouwboekje van de ouders

·         Het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister

·         Een reispas voor vreemdelingen

 

2.3.4  Weigering

 

Het schoolbestuur weigert de inschrijving in volgende gevallen:

 

·          wanneer het geboortejaar of leerjaar ‘vol’ verklaard is: de bovengrens is bereikt en er zijn dus geen vrije plaatsen meer

·          als de leerling niet voldoet/zal voldoen aan de toelatingsvoorwaarden op de dag dat hij op school instapt

·          als de ouders van de leerlingen niet instemmen met het schoolreglement en/of pedagogisch project van de school

·          als een inschrijving tot doel heeft dat de betrokken leerling in dat schooljaar afwisselend naar verschillende scholen zal gaan

 

Het schoolbestuur kan de inschrijving van een leerling weigeren:

 

·          Als een leerling het lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar omwille van een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, kan het schoolbestuur de inschrijving van een leerling weigeren.

 

Procedure bij weigeren:

Bij een geweigerde inschrijving worden ouders schriftelijk op de hoogte gebracht door de directeur. Deze brief wordt binnen de vier kalenderdagen aangetekend aan de ouders bezorgd .

 

Wat kunnen ouders doen bij een niet-gerealiseerde inschrijving?

 

·          Uitleg vragen aan de directeur

·          Uitleg vragen aan het Departement Onderwijs: Marieke Smeyers (02/553 92 41).

Vraag om bemiddelingshulp: Veerle Van de Velde (02/553 92 07)

·          Klacht indienen: ouders kunnen binnen de dertig kalenderdagen na de vaststelling van de weigering klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten op het volgende adres:

 

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Secretariaat van de Commissie inzake Leerlingenrechten

Koning Albert II-laan 15, lokaal 4M02

1210 Brussel

 

Een klacht die na dertig kalenderdagen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten ingediend wordt, wordt niet meer behandeld.

 

2.3.5.        Inschrijving onder ontbindende voorwaarde

 

Het M-decreet maakt een belangrijk onderscheid tussen een ‘verslag’ dat toegang verleent tot het buitengewoon onderwijs en een ‘gemotiveerd verslag’ voor kinderen in het gewoon basisonderwijs met specifieke onderwijsbehoeften.

Leerlingen met een ‘verslag’ worden steeds onder ontbindende voorwaarde ingeschreven. Het verslag maakt deel uit van de informatie die ouders bij een vraag tot inschrijving aan de school overmaken. De school verbindt zich ertoe steeds een overleg te organiseren met het CLB, de ouders en de klassenraad over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in hetzij het gemeenschappelijk, hetzij een individueel aangepast curriculum. Het schoolteam motiveert haar beslissing binnen de vier werkdagen na het beëindigen van de periode nodig voor overleg. De leerling heeft tot de dag van de beslissing het statuut van ingeschreven leerling.

Leerlingen met een ‘gemotiveerd verslag’ kunnen niet ingeschreven worden onder ontbindende voorwaarde. De ouders zijn niet verplicht het bestaan van een gemotiveerd verslag te melden bij inschrijving.

 

Procedure bij weigeren:

 

Als een inschrijving onder ontbindende voorwaarde op basis van een verslag voor het buitengewoon onderwijs niet wordt gerealiseerd als gevolg van onredelijkheid van aanpassingen, start er automatisch een bemiddeling met de ouders en de school om een oplossing voor de geweigerde leerling te zoeken. Met de ouders en de school wordt daarover contact opgenomen.

 

2.3.6.        Lijst van niet-gerealiseerde inschrijvingen (wachtlijst)

 

1. De school noteert alle niet-gerealiseerde inschrijvingen chronologisch
    in het inschrijvingsregister van het geboortejaar/leerjaar van het
    schooljaar waarop de inschrijvingen betrekking hebben.

2. Bij het opvullen van een vrijgekomen plaats wordt de volgorde van de
    lijst niet-gerealiseerde inschrijvingen (wachtlijst) gerespecteerd tot de
    vijfde schooldag van oktober.

De volgorde van niet-gerealiseerde inschrijvingen voor de kleuters van het jongste geboortejaar (peuters) geldt tot en met 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Vanaf 1 juli van dat schooljaar geldt de weigeringslijst voor hetzelfde geboortejaar, maar dan voor het volgende schooljaar.

 

2.3.7. Vrijstelling wegens een bepaalde handicap

Leerlingen met een handicap die gewoon lager onderwijs volgen, maar omwille van hun handicap bepaalde leergebieden of onderdelen ervan niet kunnen volgen, kunnen daarvoor een vrijstelling krijgen indien zij vervangende activiteiten volgen.
De klassenraad beslist, in overleg, autonoom over de vervangende lessen en activiteiten.

2.4    Schoolveranderen

 

Schoolverandering kan steeds in de loop van het schooljaar.

Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan onmid­dellijk zodra de ouders over een inschrijvingsverslag beschik­ken.

2.5Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

 

 • Contact en bijkomende info

CLB Groeninge
Kasteelstraat 27
8500 Kortrijk
056 24 97 00
info@vclbgroeninge.be
www.vclbgroeninge.be

Het CLB voorziet geen permanentie op school. Wens je iemand te spreken, dan kan je een e-mailtje sturen naar een van de medewerkers vermeld op de sticker in de schoolagenda. Onze school heeft een vaste contactpersoon van het CLB. Wordt er een begeleidingstraject opgezet, dan kunnen ook andere CLB-medewerkers je helpen.

 

 • Wat doet het CLB?

Naar leerlingen en ouder(s) toe heeft het CLB twee luiken in zijn werking, nl. een verplicht aanbod en een leerlingenaanbod. Daarnaast is het CLB ook een partner van de school.

Het verplicht aanbod. – Het CLB staat in voor het uitvoeren van het ‘medisch onderzoek’ op gezette tijdstippen. Deze systematische contactmomenten staan gepland in eerste kleuter, eerste leerjaar, vierde leerjaar en zesde leerjaar. (In schooljaar 18-19 wordt daar licht van afgeweken: er is een bijkomende aanbod in tweede kleuter en de leerlingen van het vierde leerjaar worden niet gezien.)
Tijdens deze contactmomenten worden een aantal elementen uit de ontwikkeling en de leefgewoonten nagegaan. In de aanloop van deze contactmomenten zal je een brief krijgen met meer uitleg en/of een vragenlijst om in te vullen. Je vindt ook meer uitleg op de website van het CLB.
Voor het onderzoek in het eerste kleuter wordt de aanwezigheid van zo veel mogelijk ouders nagestreefd.
Binnen het verplicht aanbod heeft het CLB ook een opdracht in de opvolging van de leerplicht (spijbelen): elke leerling die 5 halve dagen onwettig afwezig is, wordt door de school gemeld bij het CLB. In overleg wordt nagegaan welke acties kunnen worden opgezet om de leerling terug op school te krijgen.

Tot slot  heeft het CLB een opdracht in het nemen van maatregelen in het geval van besmettelijke ziekten. We raden dan ook aan elk van volgende besmettelijke ziekten bij uw zoon of dochter te melden aan school: kroep, geelzucht, buiktyfus, hersenvliesontsteking, kinderverlamming, roodvonk, longtuberculose, kinkhoest, schurft, bof, mazelen, salmonellosen, rubella, huidinfectie, schimmels, luizen, windpokken, parelwratten, impetigo en HIV-infectie.
Zowel de medische onderzoeken, de activiteiten in verband met de opvolging van de leerplicht en de maatregelen in geval van besmettelijke ziekten kunnen in principe niet door de leerling of zijn ouder(s) worden geweigerd.

De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich wel verzetten tegen het uitvoeren van een onderzoek door een bepaalde arts van het CLB. In dit geval wordt het consult uitgevoerd door een andere arts van hetzelfde CLB of door een arts van een CLB naar keuze, of door een andere arts. De bevindingen worden altijd medegedeeld aan een arts van het CLB waarbij de school is aangesloten.

Het leerlingenaanbod. – Het CLB werkt vooral ten behoeve van individuele leerlingen met een hulpvraag en biedt antwoorden bij volgende problemen:

 • Leren en studeren: bv. problemen met de algemene ontwikkeling, aandacht of werkhouding, hardnekkige leerproblemen,…
 • Onderwijsloopbaan: bv. studiekeuze, info over het onderwijslandschap,… ­
 • Gezondheid: bv. het toedienen van vaccinaties, vragen over omgaan met ziekte op school,… ­
 • Welbevinden: bv. omgaan met verlies, faalangst, depressieve gevoelens, moeilijk gedrag, vragen over zelfbeeld,…

 

Een CLB-medewerker zal je hulpvraag beluisteren en analyseren om daarna samen met jullie na te gaan welke stappen gezet kunnen worden. Dit kan een gesprek zijn, een onderzoek, het afnemen van een vragenlijst, enz.

 

 • Hoe werkt het CLB?

Het CLB werkt onafhankelijk, gratis en discreet. Zowel ouder(s), leerlingen als de school kunnen het CLB om hulp vragen. Elke school wordt door één CLB begeleid. Als leerling of ouder kan je je CLB dus niet vrij kiezen. Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die onder de verantwoordelijkheid van een ander CLB valt.

Het CLB respecteert de rechten van elke minderjarige in de jeugdhulp en de privacywetgeving.  CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim wat betekent dat je hen dingen in vertrouwen kan zeggen zonder dat dit doorgezegd wordt aan iemand anders.
Je leest meer over je rechten op de website: http://www.vclb-koepel.be

 

 • Ouder(s), CLB en school

Het CLB kan een rol opnemen wanneer we vaststellen dat er nood is aan een uitbreiding van zorg. Als zich op school of in de klas een (vermoeden van een) probleem voordoet, kan het gebeuren dat de school informatie inwint bij het CLB voor tips of over mogelijke verklaringen. In dit geval zal u op de hoogte gebracht worden van deze bespreking. Elke verdere stap die het CLB zet, zal pas gebeuren nadat jullie ingelicht zijn en toestemming hebben gegeven.

Regelmatig organiseren we een multidisciplinair overleg met de het CLB waar de directie van de school, de zorgcoördinator, de leerkracht en opvoedend personeel aanwezig kunnen zijn. Dit overlegplatform oordeelt over de geplande interventies en evalueert de lopende tussenkomsten.

Het CLB gaat aan de slag met relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is (bv. leerlingenvolgsysteem, schooldossier…), net zoals de school relevante informatie over de leerlingen in begeleiding bij het CLB bevraagt. U bent als ouder op de hoogte van het overleg tussen school en CLB en kan eveneens aangeven welke informatie wel of niet mag uitgewisseld worden.  Ze houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

 • Een multidisciplinair CLB­-dossier

Het multidisciplinair dossier van elke leerling bevat alle relevante sociale, psychologische en medische gegevens die op het centrum aanwezig zijn. Als de leerling van school verandert, wordt dit dossier doorgestuurd naar het nieuwe begeleidende CLB. Er bestaat maar één CLB­-dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Er wordt hierbij een wachttijd van 10 dagen gerespecteerd. Tijdens deze periode kan je als ouder verzet aantekenen tegen het doorgeven van de sociale en psychologische (niet­-verplichte) gegevens. Je kan geen verzet aantekenen tegen de overdracht van de volgende (verplichte) gegevens: identificatiegegevens, vaccinatiegegevens, gegevens in het kader van leerplichtbegeleiding, de medische onderzoeken en de nazorg hiervan en tot slot, (indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag en (indien van toepassing) een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs . Het verzet moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de directeur van het CLB.

Het CLB bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact (en tot 15 jaar na het laatste contact voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs).

 

 

 

2.6    Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden

 

2.6.1. Bepalingen uit de regelgeving

 

Bij de eerste inschrijving van het kind melden de ouders aan de directeur of zij al dan niet het ouderlijk gezag over het kind gezamenlijk uitoefenen. Indien de dire­cteur een vermoe­den heeft dat de ouders het ouderlijk gezag niet gezamenlijk uitoefenen of dat één van de ouders handelt zonder de toestemming van de ande­re ouder kan hij nadere infor­matie en even­tueel een onder­te­ken­de ver­kla­ring vragen waarin de ouders de juiste infor­matie inzake uitoefening van het ouder­lijk gezag ver­schaf­fen.

 

Het ouderlijk gezag geldt enkel ten aanzien van minderjarigen die de Belgische
nati­onaliteit hebben.  Ontvoogde minderjarigen zijn niet aan het ouderlijk gezag
onder­worpen. Voor minder­jari­ge leerlin­gen van vreem­de natio­nali­teit geldt het eigen natio­naal stelsel van per­sonen en familie­recht.

 

–        Samenlevende ouders

Elke ouder die alleen een handeling stelt die verband houdt met het ouder­lijk gezag wordt geacht te handelen met instemming van de andere ouder.

Dit geldt zowel voor gehuwde samenlevende ouders als voor niet gehuwde samenlevende ouders.

Heeft de directeur of een personeelslid van de school het vermoeden dat die stilzwijgende toestemming ontbreekt dan zal hij zijn medewerking weige­ren tot er toestemming is van de tweede ouder.

 

–        Niet-samenlevende ouders

Wanneer de ouders niet samenleven, blijven zij het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen (co-ouderschapsregeling). Ook hier geldt het ver­moe­den van in­stem­ming van

de afwezige ouder, wanneer de andere ouder alleen een rechtshandeling betreffende het kind stelt. Heeft de direc­teur of een personeelslid van de school het vermoeden dat die stil­zwijgende toestemming ontbreekt dan zal hij zijn mede­werking weige­ren tot er toestemming is van de tweede ouder.

 

–        In afwijking van de co-ouderschapsregeling kan de bevoegde rechter het ouderlijk gezag uitsluitend opdragen aan één van beide ouders. Hij kan ook een tussenoplossing uitwerken waarbij voor bepaalde beslissingen met betrekking tot de opvoeding van het kind de in­stem­ming van beide ouders vereist is terwijl voor het overige één ouder alleen verantwoor­delijk is. De school zal op voorlegging van een dubbel van de rechter de regeling volgen.

 

 

Binnen een exclusief ouderlijk gezag, behoudt de ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent het recht om toezicht uit te oefenen op de opvoeding. Dit houdt in dat hij op de hoogte wordt gehouden van de schoolresultaten en schoolverrichtingen. Het geeft evenwel geen beslis­singsrecht in verband met de opvoeding.

 

De regeling voor niet-samenlevende ouders is van toepassing op:

–        feitelijk gescheiden (echt)paren;

–        uit de echt gescheiden ouders;

–        ouders die vroeger samenleefden;

–        ouders die nooit hebben samengeleefd.

 

 

Ontzetting uit het ouderlijk gezag

Door een rechterlijke beslissing kan een ouder worden ontzet uit het ouderlijk gezag. Deze ouder heeft geen beslissingsrecht in verband met de opvoeding en evenmin een recht op informatie. De school zal de regeling volgen na voorlegging van een dubbel van het vonnis waaruit de ontzetting blijkt.

 

 

2.6.2. Concrete afspraken

 

De directeur moet de regelgeving inzake ouderlijk gezag bij alle beslissingen in verband met de opvoeding van de leerlingen naleven o.m.

àbij de inschrijving van de leerlingen;

àbij de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling daarvan;

bij orde- en tuchtmaatregelen;

àkeuzes i.v.m. de schoolloopbaan van het kind (bv. zittenblijven of niet).

àbij de schoolverrichtingen in het algemeen (bv. bij informatie via nieuwsbrief, bij uitnodiging oudercontacten, bij bezorgen van rapporten, …)

 

Bij inschrijving van een kind van niet- samenlevende ouders (of bij melding van niet meer samenwonen van de ouders) wordt afgesproken welke ouder de informatie mee krijgt via het kind en welke ouder de informatie ontvangt via de post of e-mail. Alleen ouders die ontzet zijn uit de ouderlijke macht ontvangen geen informatie.


Hoofdstuk 3          Organisatorische afspraken

3.1    Openstellen van de school – organisatie van de schooluren

 

Uurregeling van de lessen voor het kleuter

 

          – voormiddag: van 08.30 u. tot 11.40 u.

          – op woensdagvoormiddag: van 08.30 u. tot 11.35 u.

          – namiddag: van 13.15 u. tot 15.55 u.

          – de vrijdag eindigen de lessen om 14.55 u.

 

Uurregeling van de lessen voor het lager

 

          – voormiddag: van 08.30 u. tot 11.40 u.

          – namiddag: van 13.15 u. tot 16.00 u.

          – de vrijdag eindigen de lessen om 15.00 u.

 

Schoolvakanties

 

8 oktober                                kermismaandag – facultatieve vrije dag

27 oktober – 4 november                  herfstvakantie

14 november                                    pedagogische studiedag kleuter + lager = vrije dag voor de leerlingen

22 december – 6 januari          kerstvakantie

13 februari                                        pedagogische studiedag kleuter + lager = vrije dag voor de leerlingen

2 maart – 10 maart                 krokusvakantie

6 april – 22 april                      paasvakantie

1 mei                                       Dag van de arbeid – vrijaf

8 mei                                      pedagogische studiedag kleuter + lager = vrije dag

                                               voor de leerlingen

30 mei – 2 juni                       O.L.H.-Hemelvaart – vrijaf

3 juni                                       facultatieve vrije dag

10 juni                                   pinkstermaandag -vrije dag

28 juni                                    einde schooljaar om 11.40 u. (namiddag vrijaf; geen

                                                        middageten noch -toezicht)

3.2    Toezichten en kinderopvang

 

3.2.1 Toezichten en rijen

 

Toegang tot de school

 

De kleuters komen via de ingang van de kleuterafdeling (Gasthuisstraat) naar binnen en kunnen zich vanaf 08.15 u. naar de eigen klas begeven.

          Problemen i.v.m. uw kleuter kunnen besproken worden met de kleuterjuf tussen
08.15 u. en 08.30 u. of bij het afhalen.

         

De kleuters komen ’s morgens tussen 08.15 u. en 08.30 u. naar de klas en ‘s middags tussen 13.00 u. en 13.15 u.  naar de speelplaats of de turnzaal. Voor die tijd geldt de

opvangregeling (zie punt 3.2.2).

 

          Toegang tot de school voor de lagere schoolkinderen kan vanaf  08.15 u. Voor 08.15 u. gaan leerlingen die op school aankomen naar de opvang. ’s Middags krijgen de leerlingen vanaf 13.00 u. toegang tot de speelplaats.

 

 

        Rijen

         

          Om 11.40 u. en 16.00 u. (vrijdag om 15.00 u.)

          – Niemand verlaat de school zonder rijbegeleiding

          – De schoolrijen zijn verplicht voor alle leerlingen, tenzij de leerlingen op school worden
          afgehaald.

          – De eindpunten zijn als volgt:

 

 1. a) Richting centrum: tot aan de hoek van het Marktplein.
 2. b) Richting Hoevedreef – Kortrijksestraat : de leerlingen worden begeleid aan de

oversteekplaat­sen op de hoek van de Hoevedreef en tot en met de oversteek in de Kortrijksestraat richting Roterijstraat.

 1. c) Splitsing Veldm. Montgomerystraat en Kasteelstraat

 

          – Geen rijen na de opvang om 18.00 u. of na de huiswerkklas

     

De fietsers volgen de gewone rij met de fiets aan de hand.

          Voor de meeste is de afstand te voet zeker haalbaar en veilig.

 

          Regeling kleuters:

         

De kleuters die met de rij meegaan, verlaten de kleuterafdeling via de deur aan de zandbak en begeven zich naar de rijvormingsplaatsen op de speelplaats. Deze kleuters worden begeleid door “rij-ouders”.

 

          Alle andere kleuters worden afgehaald in de eigen klas.

          De ouders wachten in de gang tot de bel rinkelt.

 

 

 

3.2.2           Kinderopvang buiten de normale aanwezigheid van de leerlingen

 

Ochtend- en avondopvang

          Het gemeentebestuur voorziet opvang voor de leerlingen. De regeling geldt voor alle Kuurnse scholen.

 

          ‘s Morgens: van 07.15 u. tot 08.15 u.

          ‘s Avonds:   van 16.15 u. tot 18.00 u. (op vrijdag van 15.15 u. tot 18.00 u.)    

 

Er wordt een financiële tussenkomst van 1,60 euro per uur en per leerling gevraagd. De avond- en  morgenopvang kunnen worden opgesplitst (0,80 euro per begonnen half uur). De aankomst en vertrektijden worden opgenomen via een scansysteem. Hiertoe dient men zich bij aankomst/vertrek aan te melden bij de opvangverantwoordelijke.

 

Met deze regeling heeft de gemeente ernaar gestreefd alle leerlingen en ouders van onze Kuurnse scholen, ongeacht het net waartoe ze behoren, gelijke, sociale voordelen te bieden en het opvangaanbod uit te breiden.Opvang kan via een attest in de belastingsaangifte worden verrekend.

 

Opvang op woensdagnamiddag
Op woensdagnamiddag wordt er opvang voorzien i.s.m. VZW BIK.

Je kan inschrijven voor de opvang in school op woensdagnamiddag van 12.00 u. tot 18.00 u. De doe- en spelactiviteiten vinden plaats in de turnzaal en de kleuterruimte van de Centrumschool.
Alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar kunnen deelnemen.

De kinderen die school lopen in de Centrumschool kunnen na schooltijd gewoon op school blijven.
Je kan je inschrijven bij Silvie Vannieuwenhuyse van VZW BIK:
0479 35 34 38 of silvie.vannieuwenhuyse@vzwbik.be


3.3    schorsing van lessen wegens bepaalde omstandigheden

 

3.3.1    Overmacht

 • De lessen kunnen voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep worden geschorst wegens overmacht.
  Hieronder verstaat men een onvoorziene niet-toerekenbare plotselinge gebeurtenis die het onmogelijk maakt om de lessen te laten doorgaan.
 • De directeur brengt de ouders hiervan, voor zover mogelijk, schriftelijk op de hoogte.


3.3.2     Pedagogische studiedagen

 • De lessen kunnen voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep maximum anderhalve dag per schooljaar worden geschorst voor het houden van pedagogische studiedagen voor de leerkrachten.
 • Deze studiedagen worden bekendgemaakt in de afsprakennota bij de start van het schooljaar. (zie punt 3.1)


3.3.3      Staking

 • In geval van staking zal het schoolbestuur zorgen voor het nodige toezicht op de leerlingen.
  Enkel indien het niet mogelijk is om in voldoende toezicht te voorzien, zullen de lessen worden geschorst.
 • De directeur brengt de ouders schriftelijk op de hoogte van de maatregelen die zullen worden genomen.


3.3.4           Verkiezingen

 • De lessen kunnen maximum één dag per schooljaar worden geschorst wanneer de lokalen naar aanleiding van de verkiezingen zijn gebruikt voor het inrichten van stemopnemingsbureaus.
 • De directeur brengt de ouders hiervan schriftelijk op de hoogte.

3.4    Schoolverzekering

 

          Onze polis dekt:

 

          iTijdens de klasuren:

 

Burgerlijke verantwoordelijkheid (schade aan de anderen) voor zover die niet opzettelijk was.

          Geneeskundige verzorging, voor zover die niet terugbetaald wordt door het

          ziekenfonds.

 

          iOp weg van school naar huis en omgekeerd:

 

          Alleen de geneeskundige zorgen voor ongevallen, overkomen op de veiligste weg van

          huis naar school (en omgekeerd) en binnen een redelijke tijd. Wie onderweg blijft
          spelen of boodschappen doet, verliest zijn recht op verzeke­ring.        

         

          Voorwaarde:

 

Aangifte doen binnen de twee werkdagen. Het is dus best ALLE ongevallen te melden, ook als er op het eerste zicht geen ernstige gevolgen zijn.

 

          Hoe te werk gaan ?

 

 • Een aangifteformulier komen vragen op school.
 • Laten invullen door de dokter en zo vlug mogelijk terugbezorgen op school. Wij sturen de aangifte voor u door.
 • Gelieve uw rekeningnummer op het aangifteformulier te vermelden (blz. 1 vakje 2).
 • U betaalt zelf de dokter, apotheker, kliniek, dienst 100 enz. (briefjes zorgvuldig bijhouden).
 • U gaat naar het ziekenfonds om terugbetaling. Vraag een attest voor de verzeke­ring.
 • Wij sturen het terugbetalingsdossier voor u door.
 • U krijgt het saldo toegestuurd door de verzekering.


3.5    Kosten op school

 

De volgende overzichten werden besproken met de schoolraad en werden goedgekeurd op de gemeenteraad.

 

3.5.1 Gratis

 

De school stelt volgende materialen gratis te beschikking, per kind, volgens de klas of de groep klassen:

 

Bewegingsmateriaal

Constructiemateriaal

Handboeken, schriften, werkboeken en -blaadjes, fotokopieën, software

ICT-materiaal

Informatiebronnen

Kinderliteratuur

Knutselmateriaal

Leer- en ontwikkelingsmateriaal

Meetmateriaal

Multimediamateriaal

Muziekinstrumenten

Planningsmateriaal

Schrijfgerief

Tekengerief

Atlas

Kaarten

Passer

Tweetalige alfabetische woordenlijst

Zakrekenmachine 

 

          Alle leerboeken, schriften en een beperkt aanbod schoolgerei worden gratis ter beschikking van de leerlingen gesteld. Bij verlies of bij opzettelijke beschadiging van schoolmateriaal moeten de ouders de tegenwaarde vergoeden.
          Er wordt ook een opbergbox ter beschikking gesteld van de leerlingen. Hierin wordt alle schoolgerei gestopt. Deze box vervangt het eigen etui. Zo wordt ook toegezien dat de leerlingen het beschikbare materiaal gebruiken.

 

 

 

3.5.2 Maximumfactuur

 

 • Het schoolbestuur kan een bijdrage vragen voor onderwijsgebonden kosten, gemaakt tijdens de normale aanwezigheid van de leerlingen, wanneer deze niet noodzakelijk zijn om een eindterm te realiseren of een ontwikkelingsdoel na te streven, maar tot doel hebben deze te verlevendigen. Deze bijdrage is gebaseerd op de maximumfactuur vastgelegd bij decreet:
 •  
Kleuter   
              Per kleuterjaar 45 euro 
Lager   
Per leerjaar  85 euro. 
 • 425 euro voor heel het lager onderwijs voor meerdaagse uitstappen

 

Hieronder leest u per leerjaar de maximumfactuur voor het schooljaar 2018-2019. Deze bedragen kunnen tijdens het schooljaar gevraagd worden.    

 

 1. Scherpe maximumfactuur voor kosten van activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor het bereiken van eindtermen of onderwijsdoelen
             
Lager (max. € 85,00)              
  1ste 2de 3de 4de 5de 6de  
toneel 10,00 10,00 10,00 7,00 7,00 7,00  
natuurdag           5,00  
bosdag 7,00 5,00          
kinderboerderij 10,00            
museumbezoek(en)         5,00 5,00  
sportdag 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00  
bewustmakingsdag 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00  
India / “achter de muur”         8,00    
leeruitstappen 7,50 14,50 10,00   10,00  6,00  10,00  
schoolreis 25,00 20,00   20,00      
zwemmen gratis  17,00 17,00 18,00 18,00 18,00  
kronkeldiedoe 3,50 3,50          
workshops           9,00  
sportweek         25,00  15,00  
               
Totaal 78 85 52 70 84 84  
 

 

Opmerking: eventueel aangevuld met aankoop van turnkledij
(€ 10,00 voor een turnbroekje, € 10,00 voor een turntruitje)

 

 

 

 
                           
 

Kleuter (max. € 45,00)

             
  1ste 2de 3de        
toneel 7,00 7,00 7,00        
rollebolle   3,00 3,00      
schoolreis 15,00 17,00 17,00      
didactische activiteit 5,00 8,50 8,50      
Hallo Vélo   2,00        
kleuterzwemmen   7,50 7,50      
             
Totaal 27 45 43      
 

 

 

 

 

2. maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen

 
   
Lager (total max. 435,00)            
  1ste 2de 3de 4de 5de 6de
Plattelandsklas     140      
Spa         80   
Texel           135
             
Totaal     140   80 135
                     

 

 

 

3.5.3 Betalingen

 

Vanaf dit schooljaar kiest het gemeentebestuur ervoor om te werken via maandelijkse facturatie. Deze facturen worden opgemaakt bij het begin van de daarop volgende maand à rato van de bestelde/verbruikte goederen of diensten. De facturen dienen betaald te worden via overschrijving MET gestructureerde mededeling binnen de 14 dagen na factuurdatum.

 

          Warme maaltijd of eigen maaltijd

          – De leerlingen/ouders die warm eten bestellen (voor 09.00 u.) zullen voor het

                           –  lager € 3,80

                           –  kleuter € 3,20 aangerekend worden.

                  In deze prijs is de opvangvergoeding van 1,60 euro inbegrepen.

 

                   – De leerlingen/ouders die opteren om hun eigen boterhammen mee te brengen, kunnen soep, melk of spuitwater krijgen tegen de prijs van 0,30 euro. Ze mogen geen eigen drank meebrengen.

                   Ze betalen enkel € 1,60 voor de opvang.

 

                             Melk, yoghurt en koek (kleuter)

             De leerlingen kunnen hiervoor intekenen per trimester (niets is verplicht).

             De betaling wordt per maand verrekend naargelang het verbruik.

          De koeken worden door de school aangekocht. Zo voorzien we voor elke kleuter eenzelfde gezonde koek. De afrekening gebeurt eveneens via de factuur.

 

             Fruitproject

                   Op school nemen we deel aan het gesubsideerd fruitproject ‘Oog voor Lekkers’. Dit gaat van start vanaf begin oktober tot begin juni op woensdag.

             De leerlingen kunnen hiervoor intekenen voor een volledig jaar (niets is verplicht).

 

3.5.4 Studietoelage

 

Via de Vlaamse overheid kan een schooltoelage bekomen worden. Voor kleuters is dit een vast bedrag van 94,98 euro, voor het lager is dit een bedrag tussen 106,86 en 160,28 euro). De toekenning gebeurt op basis van een gezinsdossier. Het inkomen van het gezin bepaalt wie in aanmerking komt. Verder moet het kind in voldoende mate op school geweest zijn:

 

KLEUTERS

Vereiste aanwezigheid op school om de schooltoelage te krijgen.

Minder dan drie jaar: 100 halve dagen;

3 jaar op 31/12: 150 halve dagen;

4 jaar op 31/12: 185 halve dagen;

5 jaar op 31/12: 220 halve dagen;

6 jaar op 31/12: max. 29 halve dagen ongewettigd afwezig

 

LAGER

Maximum 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn, twee jaar op rij heeft verlies van de schooltoelage tot gevolg (tot de leerling twee jaar na elkaar voldoende aanwezig is).

 

AANVRAGEN

via www.studietoelagen.be
Meer vragen: bel 1700

Of via secretariaat of directie van de school

3.6    Revalidatie tijdens de lesuren

 

De regering bepaalt in welke gevallen revalidatie tijdens de lesuren mogelijk is, alsook het maximaal aantal uren.

Met revalidatie wordt bedoeld therapeutische behandelingen die tijdens de lestijden verstrekt worden aan leerlingen en worden uitgevoerd door hulpverleners die niet aan de school verbonden zijn en die hiertoe door de wet gemachtigd zijn.

In afwachting van een nieuw besluit van de regering, blijft de huidige reglementering terzake gelden.

 

Revalidatietussenkomsten tijdens de lesuren kunnen enkel schriftelijk worden aange­vraagd door de ouders (of de voogd) van de leerling bij de directeur . Deze aan­vraag  moet vergezeld zijn van een verslag opgesteld door een geneesheer, een erkend reva­lidatiecentrum, een CLB of een dienst voor geestelijke gezond­heidszorg.

De klassenraad bestaande uit de directeur, de groepsleerkracht, de zorgcoördinator en de vertegen­woordiger van het CLB geven advies over deze aanvraag.

De revalidatietussenkomsten mogen niet meer dan twee lestijden van 50 minuten ­per

week bedragen. De revalidatietussenkomsten hebben bij voor­keur plaats buiten de school. De verplaatsingsduur tijdens de lesuren mag in geen geval meer dan 30 minuten per dag zijn.

 

     

          Logopedie

 

De gemeente Kuurne verleent een toelage aan gezinnen voor de kosten van logopedie.

Deze toelage wordt slechts verstrekt indien voldaan wordt aan volgende voorwaarden:  

 1. a) Medische voorwaarden: Een attest van de behandelende logopedist waaruit blijkt dat de persoon logopedie volgt.
 2. b) Verblijfsvoorwaarden: De aanvrager moet op 1 januari van het betreffende jaar in Kuurne gedomicilieerd zijn.

De aanvraag moet jaarlijks ingediend worden in het Sociaal Huis, op de hiertoe ter beschikking gestelde formulieren, en dit uiterlijk op 31 december van het lopende jaar. Aanvragen die worden ingediend na 30 november zullen worden uitbetaald in het volgende kalenderjaar. 

 

De toelage bedraagt € 100,00 per persoon.  De toelage bedraagt € 250,00 per persoon indien hij/zij voldoet aan volgende inkomensvoorwaarden:
– Recht op een verhoogde tegemoetkoming
– Recht op het OMNIO-statuut
– Personen met een laag inkomen

– Personen met een schuldenlast: Beschikking van toelaatbaarheid van een collectieve schuldenregeling
– Personen die een leefloon genieten

 

Ouders kiezen vrij welke logopediste ze aanstellen.  Via school kan een lijst met mogelijke kandidaten, opgesteld door het CLB, worden verkregen.

 

Het reglement en de aanvraagformulieren zijn tevens te vinden via  het digitaal loket van het Sociaal Huis op www.sociaalhuiskuurne.be of kunnen verkregen worden bij de directie.

 

3.7    Ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen

            Onze school heeft een samenwerking met het OnsteuningsNetwerk West-Vlaanderen (ONW)
            Deze ondersteuning ontvangen we in het kader van het M-decreet, dat streeft naar meer

            integratie.

            Als je denkt een ondersteuningsbehoefte te hebben, kan je steeds contact opnemen met      onze zorgcoördinatoren juf Nathalie Rigole (kleuter) of juf Ann Buyse (lager).
            Er is ook een extern aanspreekpunt voor ouders:
                        Bjorn De Smet

                        Gemeentelijke Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs – De Kim
                        Sint-Amandusstraat 20 bus A, 8540 Deerlijk

                        056 71 68 40  of  0486 39 09 78

3.8 Afwezigheden – leerplichtcontrole

 

Zie schoolreglement hoofdstuk 7

 

          Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens                    gewettigde afwezigheid, aanwezig zijn in de school en deelnemen aan alle                            onderwijsactiviteiten die voor hem worden georganiseerd en waarvoor hij geen                     vrijstelling heeft.

 

          Afwezigheden:

          Bij elke afwezigheid bezorgen de ouders aan de directeur of aan de groepsleerkracht een

ondertekende verklaring, een officieel document of een medisch attest. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de
begindatum en de vermoedelijke einddatum. De ouders melden de afwezigheid, indien mogelijk, ook telefonisch (056 71 10 32) of per mail (directie@centrumschool.be) voor 9.00 u. aan de directeur.

 

Afwezigheden wegens ziekte:

Afwezigheden wegens ziekte is een gewettigde afwezigheid, mits voorlegging van

– een verklaring van de ouders indien het gaat om een afwezigheid wegens ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen, behalve als de leerling in het lopende schooljaar al viermaal met een verklaring van de ouders afwezig is geweest wegens ziekte.

– een medisch attest uitgereikt door een arts

 1. voor elke afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen én
 2. voor elke afwezigheid wegens ziekte nadat de leerling in het lopende schooljaar al viermaal met een verklaring van de ouders afwezig is geweest wegens ziekte.

Dit medisch attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.

 

Afwezigheden van rechtswege gewettigd:

Een verklaring van de ouders of een document met officieel karakter moet worden voorgelegd. (bijv. begrafenis, huwelijk …)

 

Afwezigheden mits akkoord van de directeur:

Voor andere afwezigheden is een akkoord (vooraf) van de directeur noodzakelijk. Een verklaring van de ouders of een document met officieel karakter moet worden voorgelegd.

TIP: Aangezien u als ouder slechts viermaal zelf een ziektebriefje voor uw kind betreffende afwezigheid van maximum drie opeenvolgende kalenderdagen mag schrijven, raad ik u aan bij raadpleging van een dokter, tandarts, … altijd een medisch te vragen (zelfs als het maar een kortstondige afwezigheid betreft). Zo dient u niet aan uw vier schrijfkansen voor een persoonlijk ziektebriefje te raken. U kan ze immers later nog nodig hebben.

 

          Afwezigheden voor kinderen van ‘trekkende’ ouders (schippers, foorkramers …):

Speciale regelgeving.


3.9    Te laat komen – vroe­ger ver­trek­ken

 

 

Zie schoolreglement hoofdstuk 9

 

Het is niet prettig dat kinderen te laat komen. Het klasgebeuren is dan volop bezig en het is voor hen dan ook moeilijk om aan te sluiten bij de les. De ouders zorgen ervoor dat de kinderen OP TIJD op school zijn.

 

Ook voor de kleuters vragen wij u de begin- en einduren te respecteren. Kleuters vinden het niet leuk in het klasje te komen als de activiteiten reeds begonnen zijn.

 

Indien kinderen toch te laat komen, begeven ze zich via het secretariaat zo spoedig mogelijk naar de klas. Bij herhaaldelijk te laat komen neemt de school hierover contact op met de ouders en maken ze afspraken.


3.10  Afhalen en brengen van de kinderen

 

Ouders die hun kinderen van het lager zelf naar school brengen, begeleiden de kinderen tot aan de schoolpoort. Ouders kunnen enkel in uitzonderlijke gevallen en met toestemming van de directeur, hun kind begeleiden tot in het klaslokaal.

Ouders die hun kinderen op school afhalen, komen tot aan de schoolpoort.

 

De kinderen die worden afgehaald, kunnen nooit zonder begeleiding van de ouders de speelplaats verlaten (en bv. alleen naar de parkeerplaats gaan).

Ouders die hun kinderen door andere personen aan school laten afhalen, delen op voorhand schriftelijk aan de directeur/ administratief medewerker mee wie het kind mag afhalen.

 

De schoolingang moet steeds worden vrijgehouden.

 

Indien kind(eren) voor de aanvang van het toezicht naar school komen of na het beëindigen van het toezicht op school blijven, is dit onder volledige verantwoordelijkheid van de ouders.


3.11  Onderwijs aan huis

 

Zie schoolreglement hoofdstuk 11


3.12  Schoolagenda  / heen- en-weerschrift

 

Zie schoolreglement hoofdstuk 7


3.13  Huiswerk

 

Zie schoolreglement hoofdstuk 7


3.14  Rapport

 

Zie schoolreglement hoofdstuk 7


3.15  Getuigschrift basisonderwijs

 

Zie schoolreglement hoofdstuk 10


3.16  Problemen op school

 

Leerlingen, ouders en leerkrachten houden zich aan de leefregels en afspraken die in dit school­regle­ment en de afsprakennota opgesomd zijn en aanvaarden de consequenties bij het niet naleven ervan.

 


3.16.1        Onenigheid tussen leerkrachten en ouders

 

Bij onenigheid tussen leerkrachten en ouders nemen de ouders in de eerste plaats contact op met de betrokken leerkracht om, in gemeenschappelijk privaat overleg, te trachten tot een vergelijk te komen.

 

Wanneer dit overleg geen resultaat oplevert, kan men een afspraak maken met de directeur zodat deze kan trachten een overeenkomst tussen beide partijen tot stand te

bren­gen.

 

Indien deze beide vormen van overleg mislukken, kunnen de ouders zich wenden tot het schoolbestuur, via de schepen van onderwijs.

 

3.16.2        Onenigheid met leerlingen

 

Soms worden gemaakte leefregels en afspraken niet nageleefd en/of kunnen zowel de leerkracht als het kind zich eens vergissen.

Als een leerling de goede werking van de school hindert of het klasgebeuren stoort, kunnen volgende maatregelen worden getroffen:

-een ordemaatregel (Het is aan te bevelen om alle genomen ordemaatregelen bij te houden in een leerlingdossier);

-een individueel begeleidingsplan met meer bindende gedragsregels wordt uitgeschreven;

-een tuchtmaatregel.

 

Deze maatregelen en bijhorende procedures zijn verder gespecifieerd in het schoolreglementhoofdstuk 8.


3.16.3        Ouders en leefregels

 

We vragen de ouders hun kind te stimuleren om de leefregels van de school na te leven.

Van de ouders wordt verwacht dat zij de volgende afspraken naleven.


3.16.4        Klachtenprocedure

 

         Elke ouder kan naar aanleiding van schoolgerelateerde beslissingen of feiten een klacht indienen bij de directeur, op voorwaarde dat er geen specifieke klachtenprocedure is voorzien.
Deze klacht wordt schriftelijk en op gemotiveerde wijze ingediend uiterlijk binnen de zeven kalenderdagen na kennisneming van de beslissingen of feiten.
De directeur doet een schriftelijke ontvangstmelding van de klacht binnen de tien kalenderdagen na ontvangst.

 

         Vooraleer verder te gaan met de procedure onderneemt de directeur een bemiddelingspoging met alle betrokkenen. Deze bemiddeling kan bestaan uit een overleg tussen de betrokken ouder(s) en de bevoegde perso(o)n(en), al dan niet in aanwezigheid van de directeur.

 

         Als dit overleg niets oplevert, stuurt de directeur de klacht door naar het schoolbestuur. Hij doet dit binnen de tien kalenderdagen na de ontvangst van de klacht.

 

         Het schoolbestuur kan het dossier opvragen en/of inlichtingen inwinnen (indien niet in eigen bezit) bij de betrokken school binnen de tien dagen na ontvangst van de klacht.
Het schoolbestuur maakt hiervan in voorkomend geval melding aan de betrokken ouder(s).

 

         Het schoolbestuur behandelt de klacht niet indien de klacht kennelijk ongegrond is of de ouder geen belang heeft.
Als de klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt de ouder daarvan onverwijld schriftelijk in kennis gesteld. De weigering om een klacht te behandelen, wordt gemotiveerd.

 

         Het schoolbestuur neemt na onderzoek een gemotiveerde beslissing. Deze beslissing wordt binnen de tien kalenderdagen schriftelijk meegedeeld aan de betrokkenen.
Desgevallend doet het schoolbestuur betekening van het besluit waarbij de oorspronkelijke beslissing wordt ingetrokken of hervormd. Deze betekening gebeurt binnen de tien dagen na het nemen ervan.

 

         Indien de behandeling van de klacht meerdere weken of maanden in beslag neemt,

 

         informeert de directeur regelmatig de betrokken ouder(s) over de stand van het dossier, en dit minstens om de drie maanden.

 

         De klachtenprocedure schorst de beslissingen waartegen klacht wordt ingediend niet op.

3.17  Taalgebruik

 

Op school en in de nabijheid van de leerlingen spreken alle schoolparticipanten het (algemeen) Nederlands met elkaar. Enkel tegenover leerlingen die een andere moedertaal spreken en het (algemeen) Nederlands nog niet voldoende beheersen, kan uitzonderlijk een andere taal worden gebruikt.

 


3.18  Uiterlijk; voorkomen

 

Kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig en hygiënisch.Er wordt afstand genomen van modische bewegingen die zich ook uitwendig manifesteren en daardoor een middel zijn om zich te distantiëren van medeleerlingen. Als het uiterlijk voorkomen oorzaak is van conflicten kan men overwegen om deze te verbieden.
Bijvoorbeeld: hoofddeksels, slippers, zomerse kledij met spaghettibandjes en heely’s (schoenen op wieltjes) worden op school niet toegestaan.

3.19  Afspraken zwemmen

 

          Er is tweewekelijks zwemmen voor het lager op donderdagnamiddag:      

          Bijzondere leermeesters lichamelijke opvoeding staan in voor de lessen. Ze worden waar nodig bijgestaan door de leerkrachten.

 

          Zwemmen is in de eindtermen opgenomen als een verplicht vak. Enkel om medische

          redenen kan vrijstelling bekomen worden.

 

          De toegangsprijs voor een schoolzwembeurt voor leerlingen van Kuurnse scholen bedraagt 1 euro per zwembeurt.

          De onkosten voor schoolzwemmen van de leerlingen van het 1ste leerjaar vallen                    decretaal onder de toelage van de Vlaamse Gemeenschap, Onderwijs. Voor de                  leerlingen van 2de tot en met 6de leerjaar maken we de berekening voor het                           schoolzwemmen per trimester op.

          Drie of meer opeenvolgende gemiste zwembeurten worden terugbetaald.

          De leerlingen van 2de tot en met 6de leerjaar in het bezit van een jaarabonnement                  (witte abonnementen voor individueel en familiaal jaarabonnement of gele                            abonnementen met foto voor de 5-jarigen) zwemmen, mits voorlegging van het                    bedoelde abonnement, uiteraard eveneens gratis in schoolverband. 

In het kleuter wordt beurtelings watergewenning aangeboden voor de klassen K23 tijdens het tweede en derde trimester van het schooljaar.

          3.20  Afspraken sportkledij

 

        Turnkledij:

 

Blauw rennersbroekje, nauw aansluitend aan de dijen zowel voor jongens als meisjes,

 

Blauwe T-shirt met schoollogo moet worden aangekocht via de school. Stevige sportschoenen en witte sokken dienen zelf aangekocht te worden.
Belangrijk: kledij naamtekenen! ( T-shirt: onderzijde linkermouw aan de buitenzijde, broekje, onderzijde linkerpijp aan de buitenzijde)

 

Zwemkledij:

Voor de jongens: aansluitende zwembroek, zwemshorts worden niet toegestaan
Voor de meisjes: een ééndelig badpak

3.21  Verloren voorwerpen

 

De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen (kledij, schoolgerei, fiets, juwelen,…). Verloren voorwerpen worden steeds in de kijker geplaatst in de turnzaal.
In de laatste week van elk trimester worden de verloren voorwerpen verhuisd naar het afdak en daarna worden ze geschonken aan een goed doel. Kijk dus tijdig als u iets mist!

3.22  Verkeer en veiligheid

 

De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolroute van thuis naar school en

van school naar thuis.

De ouders zorgen ervoor dat kinderen, die met de fiets naar school komen, over een fiets beschikken die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is.

Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om de verkeersregels na te leven.

          Om de verkeersveiligheid van de kinderen te verhogen, maken we graag enkele                   afspraken met de ouders:

 • We dragen een fluojasje bij het naar school komen en naar huis gaan en bij elke uitstap. Dit fluojasje wordt door de ouderraad gratis aangeboden. Bij verlies kan een nieuw fluohesje aangeschaft worden tegen de kostprijs van € 3,50. Verlies mag in geen geval leiden tot het niet dragen van een hesje.
 • Bij het brengen met de wagen vragen we om de wagen op een reglementaire plaats te plaatsen (parking achter de school, Gasthuisstraat, V. Montgomerystraat)
 • Probeer telkens de kinderen aan de schoolpoort af te halen. Kinderen mogen in geen geval op eigen houtje de school verlaten.
 • Wil positief meewerken in verband met gegeven verkeerslessen op school (controle fietsen, oversteekoefeningen, plaats op het voetpad, gebruik van het fluohesje…)

 

 • Het gemeentebestuur doet een grote inspanning: het voorziet gemachtigde opzichters aan de belangrijkste kruispunten op weg naar school. Dring er bij uw kinderen op aan dat ze de richtlijnen van deze mensen stipt opvolgen.
 • Laat de kinderen niet te vroeg naar school vertrekken. De schoolpoorten openen om 08.15 u. en 13.00 u. Voor 8.15 u. worden de leerlingen naar de opvang doorverwezen.

3.23  Verjaardagen

 

          In de klas wordt de nodige aandacht besteed aan de verjaardag van uw kind. Mogen       wij u dringend verzoeken het eventueel traktaat tot het strikte minimum te beperken            (iets wat in de klas wordt opgegeten bv. stuk fruit, koek, taart, … GEEN snoep).  We             rekenen erop dat u zich aan deze afspraak houdt. Niets is minder aangenaam dan het          traktaat met uw kind terug naar huis te moeten meegeven omdat het buiten deze                    afspraak valt. Dank voor uw medewerking.

3.24  Medicatie op school, EHBO

 

De school (alle personeelsleden, middagtoezichters, ….op school die verantwoordelijk zijn voor de kinderen) dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij ziekte zal ze in de eerste plaats een ouder of een door u opgegeven contactpersoon trachten te bereiken. Indien dit niet lukt en afhankelijk van de hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een andere arts of eventueel zelfs de hulpdiensten contacteren.

 

        De ouders kunnen de school verzoeken om medicatie toe te dienen.

        De school kan weigeren om medicatie toe te dienen, tenzij:

 1. a) die is voorgeschreven door een arts en:
 2. b) die omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden toegediend.

 

Zij doen dit schriftelijk met vermelding van:
        (een modelformulier vind je op de website)

– de naam van het kind

– de datum

– de naam van het geneesmiddel

– de dosering

– de wijze van bewaren

– de wijze van toediening

– de frequentie

– de duur van de behandeling

 

 1. c) In overleg met de CLB-arts kan het personeelslid van de school alsnog weigeren medicatie toe te dienen. In onderling overleg tussen de school, het CLB en de ouders wordt naar een passende oplossing gezocht.

 

3.25  GSM-gebruik op school

 

In uitzonderlijke gevallen en enkel na afspraak met de directie kan een GSM-toestel worden meegebracht. Dit toestel moet worden afgegeven aan de leerkracht tijdens de lesuren.

       


Hoofdstuk 4          Ouders en school

4.1    Oudercontact

 

          Het eerste contact tussen school en ouders is de schoolagenda (het heen- en weer-              schrift).

          In elke klas wordt de agenda intensief gebruikt. De taken en info worden er steeds in

          vermeld. De agenda wordt eveneens gebruikt als heen-en weerschrift. Dit bevordert de

communicatie tussen school en ouders (en omgekeerd). Er wordt gevraagd aan de ouders om de agenda na te zien en dagelijks/wekelijks (afhankelijk van het leerjaar) te ondertekenen.

         

          Geplande oudercontacten:

          Het is goed om belangstelling te tonen voor uw kind, daarom verwachten wij dat er               maximale in spanningen worden gedaan om telkens aanwezig te zijn op:

          à openklasdag: kleuter en lager (eind augustus)

          à oudercontact: eind oktober(lager), eind november(kleuter, begin februari(lager),              eind 2de trimester(kleuter) en eind juni

          à ouderavond in de klas

          à informatieavonden in de klas

          à individuele contacten

          à huisbezoeken

          à besprekingen met CLB (3de kleuter, 6de leerjaar)

          à contacten met de zorgcoördinator

                  

          Occasionele contacten:

          Elke schooldag tussen 08.15 u. en 08.30 u., tussen 13.00 u. en 13.15 u. of na afspraak.

4.2    Zorg op school

 

         De school hecht heel veel belang aan contact met ouders. Zo zijn er niet enkel de oudercontacten, maar ook de mogelijkheden tot informeel contact met de klastitularis zelf. Ook directie en zorgcoördinator stellen zich open voor elke vorm van communicatie. Anderzijds rekent de school ook op de medewerking van elke ouder. Bij individuele begeleiding is samenspraak en medewerking van alle partijen noodzakelijk. De engagementsverklaring in het schoolreglement (hoofdstuk 7) onderstreept nog eens het belang van deze samenwerking. De zorg op school hieronder illustreert alvast de inspanning vanuit de school.

4.2.1 Zorg op klasniveau:

 

         In kleuter en lager hanteert de school volgende zorgprincipes op klasniveau: differentiatie, individualisatie, werken in niveaugroepen, con­tractwerk, hoekenwerk,…

4.2.2 Zorg op schoolniveau

 

–        Kindvolgsysteem

Omschrijving hoe de school de vorderingen van kinderen opvolgt.  

 

–        Leerlingenbesprekingen op Multi-Disciplinair-Overleg (MDO)

 • soorten: overgangsgesprekken, bespreking van alle leerlingen van een groep, be­spreking van leer­lingen met pro­ble­men (op basis van ge­ge­vens uit het kind­volgsys­teem).
 • samenstelling MDO: directeur, groepsleerkracht, leerkracht van de paral­lel­groep, zorgcoördinator, externe deskundi­gen (vb. bege­leiding, CLB,…)
 • betrokkenheid van ouders bij en infor­matie aan ouders over MDO (zie ook oudercontact).

 

 

 

–        Zorgcoördinator

 

Nathalie Rigole (kleuter) en Ann Buyse (lager) coördineren de zorg op school. Zij vormen de centrale as tussen kind, leerkracht en school en ouders. Zodoende werken beide zorgcoördinatoren zowel kind-, leerkracht- als oudergericht. Zij kunnen hiervoor ook rekenen op de steun van de directie en het CLB.

 

–        Voorzieningen voor leerlingen met een handicap

 

De school engageert zich om indien nodig extra ondersteuning aan te bieden waar nodig, bvb. met extra-ondersteuning van materiaal of via het ondersteuningsnetwerk (ONW)

 

–        evaluatie en zorg in het kleuter

 

             In de kleuterklas worden de leerlingen op de voet gevolgd via observatie zodat     de kleuteronderwijzeres een gepaste begeleiding kan verzekeren.

Tijdens individuele oudercontacten krijgt u de kans om de ontwikkeling van uw kind te bespreken met de juf.

In de derde kleuterklas (overgang kleuter-lager) is er een grondige bespreking met het CLB zodat uw kind optimaal zou kunnen functioneren in de klas. Van het resultaat van deze bespreking wordt u dan ook op de hoogte gebracht. Tussentijdse besprekingen vinden ook plaats en daarbij wordt u ook nauw betrokken.

                   Ook voor de andere kleuterklassen wordt regelmatig overleg met het CLB                             gepland.

 

–        Baso-fiche.

 

Voor de leerlingen van het 6de leerjaar wordt in overleg met de ouders een fiche

          opgesteld waarop alle zorginitiatieven vermeld worden die in de lagere school ondernomen werden. Deze algemene inlichtingenfiche wordt, met toestemming van de ouders, overgemaakt aan het secundair onderwijs.

 

 

4.3    Huistaak

 

1) Doelstellingen

 • extra inoefening van geziene leerstof – verdieping van gekende leerstofgehelen
 • opvolging thuis: ouders laten zien wat de kinderen doen op school / geeft eventueel ook info rond vorderingen
 • zelfstandig leren werken – eigen werk leren organiseren
 • enthousiasme aanwakkeren door opzoeken van info en documentatie
 • wereldgeoriënteerd onderwijs moet in de 2 richtingen verlopen:
  • info van buiten de school wordt in de klas verwerkt bv. recyclage van afval, verkeersveiligheid
  • thuis toepassen wat ze op school geleerd hebben

 

2) Verwachtingen van de ouders

 • goede werkomstandigheden aanbieden
 • een positieve ingesteldheid innemen ten aanzien van een taak
 • kinderen motiveren, aansporen om te starten
 • zoveel mogelijk zelfstandig laten werken / oplossingen niet in de mond leggen / beluisteren van leesoefening, dicteren van woorden, … kan wel eens
 • eerste weken van het schooljaar: wegwijs maken in de planning van de schoolagenda – helpen organiseren tot ze het systeem gewoon zijn
 • interesse tonen door te controleren of de taak gemaakt is
 • niet verbeteren, eventueel wel vermelden indien er moeilijkheden zijn
 • bij problemen: à taak van de leerkracht niet overnemen

                                               à bericht aan de titularis

 • nazien van schoolagenda en/of heen- en weerboekje

3) Differentiëren

 • We bouwen af en toe gedifferentieerde huistaken in. Dit betekent dat kinderen uit eenzelfde klas een verschillende huistaak kunnen krijgen.
 • We streven naar een gelijkwaardige inspanning voor ieder kind: een extra inspanning of een aangepaste taak.

 

 

 

4) Zelfstandig leren werken

 • werken aan een goede luisterhouding bij de opgave van een taak in de klas
 • de opgave met eigen woorden zeggen/noteren
 • kinderen verplichten om eerst zelf een poosje te zoeken naar de oplossing
 • leren plannen met behulp van een aangepast planningsdocument.
 • Doorheen de lagere school: de eerste stappen naar leren leren…

Als leerkracht begeleiden we de leerlingen bij hun zoeken naar een goede studie-methode en leren we hen planmatig werken. Dit is een groeiproces doorheen de lagere school. De leerlingen leren de agenda hanteren als een studiebegleidings-instrument en planningsdocument.

Voor de begeleiding van werkhoudingsproblemen bij kinderen baseren we ons op de zelfinstructiemethode van Meichenbaum, ook bekend als de “beertjesmethode”.

Deze methode splitst het op te lossen probleem op in 4 fasen die elk op zich door
het kind verwoord worden en waarbij de afbeeldingen van de beertjes in de lagere klassen of vergelijkbare symbolen in de hogere klassen de leerlingen de nodige visuele ondersteuning geven.

De oudersteunende verwoording van de 4 fasen:        

1) Wat moet ik doen?

2) Hoe ga ik het doen? Ik maak een plan

3) Ik doe mijn werk. Ik voer mijn opdracht uit

4) Ik kijk na. Wat vind ik ervan?

Deze fasen worden best voorafgegaan door het verkennen van de taak: wat staat er precies? wat heb ik precies? wat hoor ik?

 

5) Hoelang?

Deze tijdsaanduidingen zijn enkel richtinggevend. Motivatie, aanvatten van en doorwerken aan een taak zijn uiteraard medebepalend en variëren van kind tot kind.

Als het een dagtaak betreft, varieert de werktijd van 10 à 15 minuten bij de jongsten tot 25 à 30 minuten bij de oudsten.

Als er gewerkt wordt met een weekopdracht schommelt de werktijd tussen 40 à 50 minuten/week.

 

6) Hoe vaak?

Voor de leerlingen van het 1ste leerjaar wordt geopteerd voor een korte dagelijkse taak aansluitend bij taal en rekenen. Lezen en spelling komen veel aan bod.

Vanaf het 2de leerjaar wordt gekozen voor een weektaak.

Hoe ouder de leerlingen, hoe meer er gekozen wordt voor weekopdracht al of niet in combinatie met een dagtaak. Daarbij wordt het zelf leren plannen en uitvoeren ondersteund en gestimuleerd.

Een voortaak, zoekopdracht, een toetsvoorbereiding, afwerken klasopdracht, dicteevoorbereiding, actua en Frans komen als opdracht dikwijls aan bod.

 

7) Taakinfo

Taakinfo wordt meegedeeld in de schoolagenda

4.4    Evaluatie

 

          We evalueren met de bedoeling na te gaan in hoeverre de leerlingen de kennis, de vaardigheden en de attitudes kennen of beheersen. Voor de leerkracht geeft dat duidelijke informatie waarmee hij/zij beslist om het onderwijsleerproces al dan niet bij te sturen (klassikaal of individueel).

Dit puntenrapport (4 maal per jaar) geeft een overzicht van de hele periode (permanente evaluatie). Op die manier is het rapport niet beperkt tot een momentopname.

Dit rapport wordt met de ouders en de kinderen besproken tijdens een (ouder)contact.

Er is 2 maal per jaar een woordrapport voor sociale vaardigheden, leren leren en muzische vorming. Dit woordrapport wordt met de kinderen en met de ouders besproken.

 

Hoofdstuk 5     Leerling en school
(Leefregels voor leer­lingen)

5.1    Leefregels voor leer­lingen

 

Een gedragskaart maakt de leerlingen van het lager bewust van ernstige overtredingen naar afspraken leerlingen toe en informeert de ouders over dit onbehoorlijk naleven van de leerlingenafspraken.

          We informeren onze leerlingen over het gewenst gedrag betreffende volgende punten:

 1. Eindbel van de speeltijd = onmiddellijk naar de rij.
 2. Fluitsignaal = onmiddellijk stil tot in de klas.
 3. Ik fiets, step of rolschaats niet op de speelplaats en in de rij.
 4. Ik blijf uit de gangen tijdens de speeltijd.
 5. Tijdens de speeltijd gebruik ik de toiletten onder het afdak.
 6. Ik speel niet in de toiletten.
 7. Ik draag zorg voor mijn eigen materiaal en dat van anderen.
 8. Ik ben beleefd en vriendelijk tegen leerkrachten en andere leerlingen. Ik pest niet!
 9. Ik hou me aan de afspraken van de eetzaal.
 10. Ik hou me aan de afspraken van de rij naar huis.

 

5.1.1 Ik en mijn houding

 

Ik heb respect voor anderen.

Ik vecht niet en maak geen ruzie.

Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen.

Ik heb eerbied voor het bezit van anderen.

 

Ik pest niemand en zet ook anderen niet aan tot pesten.

Ik schrijf netjes en verzorg mijn schriften.

Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota’s van de school af.

In de eetzaal ben ik rustig en heb ik goede tafelmanieren.

Ik luister steeds naar de aanwijzingen van de leerkracht of de toezichter.

 

5.1.2 Ik en mezelf, gezondheid en hygiëne

 

Mijn kledij, mijn schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch.

Na bezoek aan het toilet spoel ik door en was ik mijn handen.

Ik hou de toiletten netjes.

In de turnles draag ik de voorgeschreven turnkledij.

Ik neem mijn turnkledij regelmatig mee naar huis om te wassen.

Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee.

Als ik dorst heb, vraag ik water aan de groepsleerkracht.

 

 

5.1.3 Ik en zorg voor het milieu

 

Ik zorg mee voor een nette school.

Ik sorteer het afval en gooi het in de juiste container.

Ik draag zorg voor het groen op de speelplaats.

 

5.1.4 Ik en mijn taalgebruik

 

Op school spreek ik steeds Algemeen Nederlands.

Volwassenen spreek ik aan met meneer of mevrouw.

De leerkrachten noem ik ‘meester’ of ‘juffrouw’ en de directeur spreek ik aan met ‘directeur Gino’

 

 

5.1.5 Ik en mijn huiswerk

 

Ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen

Wanneer ik dat niet heb kunnen doen, verwittig ik de leerkracht. Dit kan op volgen­de wijze:

àdoor een nota van mijn ouders in mijn agenda;

àdoor een briefje van mijn ouders.

 

Ik vul elke dag mijn agenda in en laat hem wekelijks of dagelijks( volgens afspraak in het leerjaar) teke­nen door één van mijn ouders.

Wanneer ik om gezondheidsredenen niet mag zwemmen of turnen breng ik een attest mee naar school.

5.1.6 Ik en mijn materiaal

 

Ik draag zorg voor mijn kledij en mijn schoolgerei.

Ik kaft mijn schriften en boeken.

In mijn boekentas zit alles netjes bij elkaar en steekt enkel het nodige.

Ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor het zwem­men en de turnles.

Mijn boekentas staat op de aangeduide plaats.

Mijn fiets staat netjes in de fietsenstalling.

Ik bezorg verloren voorwerpen aan de groepsleerkracht.

 

5.1.7 Ik en mijn spel

 

Ik speel sportief en sluit niemand uit.

Ik breng geen speelgoed mee naar school dat gevaarlijk is en/of geweld uitlokt.

In de klassen, gangen en toiletruimtes speel ik niet.

 

Bij mijn aankomst op school ga ik onmiddellijk op de speelplaats en blijf er tot het belsignaal gaat.

Bij het belsignaal stop ik het spel en ga rustig in de rij staan.
Bij eventuele regen worden hieromtrent afspraken gemaakt

5.2    Veiligheid en verkeer

 

        5.2.0 Ik en mijn fluohesje

 

Gezien worden in het verkeer is heel belangrijk. Een fluohesje helpt hierbij. Het hele schooljaar lang draag ik dit fluohesje. Dit fluohesje kreeg ik gratis van de school. Bij verlies koop ik in het secretariaat een nieuw fluohesje.
Ook bij een klasuitstap trek ik het fluohesje aan.

Ik draag zorg voor mijn fluohesje en zorg dat dit genaamtekend is.

 

5.2.1 Ik en toezicht

 

Ik kom ‘s morgens niet vroeger dan 08.15 u. en ‘s middags niet vroeger dan 13.00 u. op de speelplaats.

Ik verlaat de eetzaal, de klas of de speelplaats niet zonder de toestemming van de toezichter.

‘s Middags of ‘s avonds ga ik in de passende rij staan of wacht ik op de speelplaats tot mijn ouders me komen afhalen. Ben ik 15 minuten na de laatste lestijd nog op de speelplaats dan ga ik naar de opvang.

5.2.2 Ik en het verkeer

 

Ik neem steeds de veiligste schoolroute

 

Ik respecteer de verkeersreglementen.

Ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg.

Ik zorg ervoor dat mijn fiets tech­nisch in orde is.

Ik fiets enkel waar het mag en blijf voorzichtig.

 

Wanneer ik een (school)bus gebruik:

àga ik direct na het opstappen zitten;

àpas nadat de bus stilstaat, sta ik op om af te stappen na het teken van de leerkracht;

 

5.2.3 Ik en veiligheid

 

Ik plaats niets voor nooduitgangen en versper geen gangen, branddeuren, trappen en in- of uitgan­gen. Ik ga rustig en ordelijk van en naar de klassen en op de trappen.

Ik ga niet naar plaatsen (bv. kelder, zolder, keuken,…) waarvan aangeduid is dat ik er niet mag zijn.

Ik raak geen elektrische toestellen aan zonder toestemming.

Ik raak geen onderhoudsproducten aan.

Als ik geneesmiddelen moet innemen, geef ik die ‘s morgens aan de leerkracht. Ik

bezorg de leerkracht een voorschrift van de dokter. (cf. modelformulier op website)

 

5.2.4 Wat te doen bij ongeval waarbij een kind van onze school betrokken is?

 

Ik verwittig onmiddellijk een volwassene.

 

Ik vertel:

àwaar het ongeval gebeurd is;

àwat er gebeurd is;

àwie erbij betrokken is.

 

5.2.5 Wat te doen bij brand?

 

Bij brand zorg ik onmiddellijk voor een melding (bij een volwassene).

Dit gebeurt op de volgende wijze:

 

Ik volg de instru­cties van de leerkrachten:

àik verlaat de lokalen via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten

àik laat al mijn materiaal achter

àik verzamel op de aangeduide en ingeoefende plaatsen

5.3    Ik en het schoolreglement

 

5.3.1 Wat als ik de afspraken niet na­leef?

 

 

Ik krijg een mondelinge opmerking.

Ik krijg een schriftelijke opmerking in mijn agenda en mijn ouders ondertekenen.

Ik krijg een extra taak en mijn ouders ondertekenen.

Ik word naar de directeur gestuurd.

De leerkracht en/of de directeur neemt contact op met mijn ouders en bespreken mijn gedrag.

Ik word een tijdje afgezonderd (onder toezicht en minder dan één dag).

 

Indien ik de afspraken meermaals niet naleef, kan de directeur een tuchtprocedure starten.

 

5.3.2 Wat als de leerkracht zich vergist?

 

Ik vraag beleefd aan de leerkracht of het mogelijk is dat hij zich vergist heeft. Ik bespreek het voorval ‘onder 4 ogen’ met de leerkracht, liefst onmiddellijk of tijdens de daaropvol­gende speel­tijd.

Indien de leerkracht er niet met mij over wil praten, vraag ik een ander persoon ( bijv. directeur, zorgcoördinator,…) naar mijn mening te luisteren. Hij zal dan na een gesprek met mij en de leerkracht een besluit treffen.

 

Inhoudsopgave

Welkom    1

Hoofdstuk 1     Situering van onze school. 3

1.1      Naam en adres, telefoon.. 3

1.2      Schoolbestuur (juridische aard en samenstelling). 3

1.3      Personeel 3

1.4      Klassenraad.. 4

1.5      Scholengemeenschap.. 5

1.6      Schoolraad.. 5

1.7      Ouderraad.. 5

1.8      Leerlingenraad.. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

1.9      Pedagogische begeleiding.. 5

1.10       Pedagogisch project. 5

1.11       Onderwijsaanbod (leergebieden) –  Leerplannen.. 6

Hoofdstuk 2     Algemene bepalingen.. 7

2.1      Inschrijving van de leerling.. 7

2.2      Godsdienstkeuze – zedenleer – vrijstelling.. 7

2.3      Leerplicht en toelatingsvoorwaarden.. 8

2.3.3 Inschrijven voor schooljaar 2018-2019 (in te voegen Sandra). Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.3.4 Weigering.. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.3.5         Vrijstelling wegens een bepaalde handicap  . 12

2.3.6 Lijst niet-gerealiseerde inschrijvingen (wachtlijst). Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.4      Schoolveranderen.. 12

2.5      Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). 12

2.5.1          De psychosociale begeleiding.. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.5.2         De medische begeleiding.. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2.6      Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden.. 16

2.6.1. Bepalingen uit de regelgeving.. 16

2.6.2. Concrete afspraken.. 17

Hoofdstuk 3     Organisatorische afspraken.. 18

3.1      Openstellen van de school – organisatie van de schooluren.. 18

3.2      Toezichten en kinderopvang.. 18

3.2.1          Toezichten en rijen.. 18

3.2.2         Kinderopvang buiten de normale aanwezigheid van de leerlingen.. 20

3.3      schorsing van lessen wegens bepaalde omstandigheden.. 20

3.3.1    Overmacht. 20

3.3.2         Pedagogische studiedagen.. 20

3.3.3          Staking.. 21

3.3.4         Verkiezingen.. 21

3.4      Schoolverzekering.. 21

3.5      Kosten op school 22

3.5.1 Gratis. 22

3.5.2 Maximumfactuur. 23

3.5.3 Betalingen.. 24

3.5.4 Studietoelage.. 25

3.6      Revalidatie tijdens de lesuren.. 25

3.7      Ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen.. 26

3.8 Afwezigheden – leerplichtcontrole.. 27

3.9      Te laat komen – vroeger vertrekken.. 28

3.10       Afhalen en brengen van de kinderen.. 28

3.11       Onderwijs aan huis. 29

3.12       Schoolagenda  / heen- en-weerschrift. 29

3.13       Huiswerk.. 29

3.14       Rapport. 29

3.15       Getuigschrift basisonderwijs. 29

3.16       Problemen op school 29

3.16.1      Onenigheid tussen leerkrachten en ouders. 29

3.16.2      Onenigheid met leerlingen.. 30

3.18       Uiterlijk; voorkomen.. 31

3.19       Afspraken zwemmen.. 31

3.20       Afspraken sportkledij. 32

3.21       Verloren voorwerpen.. 32

3.22       Verkeer en veiligheid.. 32

3.23       Verjaardagen.. 33

3.24       Medicatie op school, EHBO.. 33

3.25       GSM-gebruik op school 34

Hoofdstuk 4     Ouders en school. 34

4.1      Oudercontact. 34

4.2      Zorg op school 35

4.2.1          Zorg op klasniveau:. 35

4.2.2          Zorg op schoolniveau.. 35

4.3      Huistaak.. 36

4.4      Evaluatie.. 38

Hoofdstuk 5     Leerling en school (Leefregels voor leerlingen). 39

5.1      Leefregels voor leerlingen.. 39

5.1.1          Ik en mijn houding.. 39

5.1.2          Ik en mezelf, gezondheid en hygiëne.. 39

5.1.3          Ik en zorg voor het milieu.. 40

5.1.4          Ik en mijn taalgebruik.. 40

5.1.5          Ik en mijn huiswerk.. 40

5.1.6          Ik en mijn materiaal 40

5.1.7          Ik en mijn spel 40

5.2      Veiligheid en verkeer. 41

5.2.1          Ik en toezicht. 41

5.2.2          Ik en het verkeer. 41

5.2.3          Ik en veiligheid.. 41

5.2.4          Wat te doen bij ongeval waarbij een kind van onze school betrokken is?. 42

5.2.5          Wat te doen bij brand?. 42

5.3      Ik en het schoolreglement. 42

5.3.1          Wat als ik de afspraken niet naleef?. 42

5.3.2          Wat als de leerkracht zich vergist?. 42