Gasthuisstraat 30 8520 Kuurne 056 71 10 32 centrumschool.kuurne[at]telenet.be
afsprakennota

Welkom

Beste ouder,
Beste leerling,

Deze afsprakennota is een concrete uitwerking van het schoolreglement. Het maakt iedereen die betrokken is met onze school wegwijs in het dagdagelijks leven van onze school. De brochure vertelt u kort welke schoolorganisatorische, wettelijke, financiële, pedagogische en andere praktische afspraken er voor zorgen dat we dag na dag proberen om goed onderwijs te verstrekken aan elke leerling op onze school.  Vandaar dat deze informatie niet onbelangrijk is. We raden u dan ook aan om toch even tijd te maken en deze info jaarlijks te lezen. Hoofdstuk 5 werd volledig geschreven voor onze leerlingen.
Mochten er na het lezen van deze afsprakennota toch nog onduidelijkheden, vragen of opmerkingen zijn, dan kan u zich steeds wenden tot de directie.

 

Alvast een fijn schooljaar!

Hoofdstuk 1          Situering van onze school

1.1    Naam en adres, telefoon

 

Gemeentelijk Basisonderwijs “Centrumschool Kuurne”

Gasthuisstraat 30

8520 Kuurne

Tel.: 056/71 10 32
fax: 056/71 18 78

www.centrumschool.be

e-mail: info@centrumschool.be of directie@centrumschool.be

 

Hoofdstuk 1          Situering van onze school

1.1    Naam en adres, telefoon

 

Gemeentelijk Basisonderwijs “Centrumschool Kuurne”

Gasthuisstraat 30

8520 Kuurne

Tel.: 056/71 10 32
fax: 056/71 18 78

www.centrumschool.be

e-mail: info@centrumschool.be of directie@centrumschool.be

 

1.2    Schoolbestuur (juridische aard en samenstelling)

 

Het schoolbestuur is het gemeentebestuur van Kuurne, vertegenwoordigd door de schepen van onderwijs:

Johan Bossuyt

Weidenstraat 109
8520 Kuurne

Tel  056 73 71 11

GSM  0494/61 61 18

johan.bossuyt@kuurne.be

 

1.3    Personeel

 

directie

Gino Lefebvre

 

Vertrouwenspersoon (voor het ontvangen en opvolgen van klachten over fysisch en/of psychisch geweld): Ann Buyse

 

Administratieve medewerker:

Marij Vandromme
Micha Breemeersch

 

Onderhoudspersoneel:

Christine Lefevre

Dannielle Verbeke

Kathy Volcke

 

klasverdeling lager

1A     Elise Vanoverbeke
1B     Brenda Verschaete / Evi Debruyne
2A     Katie Callens/Sien Verschatse
2B     Sofie Malfait
3A     Klaartje Secember
3B     Deef Vanquackebeke/Ilse Debaveye
4A     Rickette Claus
4B     Steven De Jonghe
5A     Veerle Hellyn/Tine Tacq
5B     Hilde Sabbe
6A     Johan Mesdag

6B     Bregwin Veys

 

bijzonder leermeesters

Katholieke godsdienst               Evelyne Declerck / Shani Denolf
Protestantse godsdienst            Krista Dufour
Niet-confessionele zedenleer   Lotte D’Haene
Islamitische godsdienst            Mohamed Bakraich
zorgcoördinator                          Ann Buyse
ICT-coördinator                         Deef Vanquackebeke
leermeesters LO                         Lut De Baets / Koen Victor

zorg/ambulante lkr.                  Ann Buyse/Lieselotte Decock

 

klasverdeling kleuter

PK 1A          Valentine Vanderbeke
PK 1B          Ann Derycke
PK 1C          Nele Oosterlynck
K2-3 A        Elleke Naesen
K2-3 B        Melissa Messelier / Julie Verfailie
K2-3 C        Marieke Depoortere
K2-3 D        Jolien De Bosschere

zorgcoördinator    Nathalie Rigole
kleutergym             Mieke Accou
kinderverzorgster Griet Accou

1.4    Klassenraad

De klassenraad is een team van personeelsleden (eventueel aangevuld met externe deskundigen) dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt (of zal dragen) voor de begeleiding van het onderwijs aan een bepaalde leerlin­gen­groep of  een individuele leerling.

1.5    Scholengemeenschap

Het gemeentelijk onderwijs van Kuurne en Harelbeke vormen de scholengemeenschap “De Balk”.

Het beheerscomité wordt gevormd door de schepenen van onderwijs van Kuurne en Harelbeke en door de verschillende directies.

Mevrouw Patricia Lambert  is aangesteld als directeur-coördinator van de scholengemeenschap.

1.6    Schoolraad

 

De schoolraad is een orgaan waarin schoolbestuur, personeelsleden, ouders enlokale gemeenschap inspraak hebben in het onderwijsgebeuren in de school.

 

Onze vertegenwoordigers zijn:

 

voorzitter :                              Stefaan Deconinck

inrichtende macht :                          Johan Bossuyt

Germain Vandesompele

personeel :                              Bregwin Veys

ouders :                                  Ingrid Foulon

lokale gemeenschap :              Karel Detienne

 

1.7    Ouderraad

 

Onze school heeft een bloeiende ouderwerking. Heel veel ouders ondersteunen de school in diverse initiatieven. Elke ouderhulp is dan ook steeds welkom. Voor meer info kan men terecht bij de voorzitter of secretaris van onze ouderraad.

 

voorzitter :                                                                   secretaris :
Ingrid Foulon                 Mathias Decorte                      Virginie Delatter

0491 64 97 98              0499 23 04 45                        0479 64 70 54

1.8     Leerlingenraad

 

De school ondersteunt sterk elke leerlingenparticipatie. Elke maand organiseert de school een moment “zeg het zelf” waar leerlingenparticipatie sterk bevordert wordt.

 

1.9    Pedagogische begeleiding

 

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het Onderwijsse­cre­ta­riaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw)

Dirk Van Den Bossche, pedagogisch advi­seur, is de contactpersoon voor onze school.

 

1.10  Pedagogisch project

 

Het Gemeentelijk Basisonderwijs stelt zich tot doel een dynamische leef- en leergemeenschap te zijn waar de leerling tussen medeleerlingen, leerkrachten, onderhoudspersoneel, lees-, fruit- of  andere medewerk(st)ers en directie een gunstig klimaat vindt dat zijn ontplooiingskansen op weg naar jongvolwassen ten goede komt. Diverse terreinen als intellectuele, levensbeschouwelijke, culturele en sociale vorming evenals de lichamelijke ontwikkeling krijgen hierbij de nodige aandacht.

 

Geïnteresseerden kunnen een kopie van het integraal pedagogisch project aanvragen bij de directeur.

1.11  Onderwijsaanbod (leergebieden) –  Leerplannen

 

Bovenstaande doelen uit het pe­da­go­gisch project  wor­den geconcretiseerd via het ge­bruik van de OVSG-leer­plan­nen, in de leergebieden:

–        lichamelijke opvoeding;

–        muzische vorming;

–        taal;

–        wereldoriëntatie;

–        wiskundige initiatie en wiskunde;

–        Frans

en voor het lager onderwijs de leergebiedoverschrijdende thema’s:

–        leren leren;

–        sociale vaardigheden;

–        ICT

Daarnaast omvat het onderwijsaanbod voor het lager onderwijs twee lestij­den onder­wijs in één van de er­ken­de godsdiensten of in de niet-con­fessionele zeden­leer.

 

Hoofdstuk 2          Algemene bepalingen

2.1    Inschrijving van de leerling

 

Je kunt je kind inschrijven op onze school:

à bij huisbezoek door één van de leerkrachten

à op de schooldagen tussen 8u. en 17u.

 

 

à op werkdagen van 1 tot 10 juli en vanaf de eerste werkdag na 15 augustus tussen

8u. en 17u. in de school na afspraak

à na afspraak met de directeur of één van de leerkrachten

 

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document en met gegevens-verificatie door het gemeentebestuur (gebeurt via de directie).

 

Bij de eerste inschrijving ontvangen de ouders deze brochure (informatie en schoolreglement) en volgende formulieren:

àakkoord met het schoolreglement, ontvangst “Informatie aan de ouders”

àkeuzeformulier levensbeschouwing voor leerplichtige leerlingen

àverklaring: inschrijving van de leerling in één school

 

 

2.2    Godsdienstkeuze – zedenleer – vrijstelling

 

 • Bij elke inschrijving van hun leerplichtig kind in het lager onderwijs beslissen de ouders, bij ondertekende verklaring:
 1. dat hun kind een cursus in één der erkende godsdiensten volgt;
 2. dat hun kind een cursus niet-confessionele zedenleer volgt.

 

Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer, kunnen op aanvraag een vrijstelling bekomen.

 

De ouders zijn verplicht deze keuze te maken bij de eerste inschrijving in de school. Deze verklaring wordt binnen de 8 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van inschrijving in de school of vanaf 1 september, afgegeven aan de directeur.
De ouders kunnen bij het begin van elk schooljaar hun keuze wijzigen.

 • In de kleuterschool wordt geen godsdienst-zedenleer keuze gemaakt tenzij voor die kleuters die verplicht één jaar langer in het kleuteronderwijs verblijven omdat ze niet aan alle toelatingsvoorwaarden lager onderwijs voldoen. De ouders kunnen in dit geval een keuze godsdienst of zedenleer maken. Ze kunnen hun kleuter deze lessen laten bijwonen in onze lagere school (of in school….).

 

2.3    Leerplicht en toelatingsvoorwaarden

 

Het schoolbestuur bepaalde de capaciteit voor de drie scholen/vestigingsplaats per niveau:

lager kleuter
Boudewijn

Vestigingsplaats Wijzer

150 56
Centrum 350 175
Boudewijn

Vestigingsplaats Pienter

150 100

 

 

 

2.3.1 Kleuteronderwijs

 

Om toegelaten te worden in het kleuteronderwijs moet een kind ten minste twee en een half jaar oud zijn.

Als een kleuter, op het moment van inschrijving nog geen drie jaar is, kan hij in het gewoon basisonderwijs slechts toegelaten worden op één van de volgende instapdata:

– de eerste schooldag na de zomervakantie;

– de eerste schooldag na de herfstvakantie;

– de eerste schooldag na de kerstvakantie;

– de eerste schooldag van februari;

– de eerste schooldag na de krokusvakantie;

– de eerste schooldag na de paasvakantie;

– de eerste schooldag na Hemelvaart.
Alle andere leeftijden kunnen elke schooldag instappen.

 

2.3.2 Lager onderwijs

 

Leerlingen uit het lager kunnen elke schooldag ingeschreven worden.

 

2.3.3 Weigering

 

1.   Het schoolbestuur weigert de inschrijving in volgende gevallen:

 

– als de leerling niet voldoet / zal voldoen aan de toelatingsvoorwaarden (zie artikel 3) op de dag dat hij op school instapt

 

– als de ouders van de leerlingen niet instemmen met het schoolreglement en/of pedagogisch project van de school

 

– als een inschrijving tot doel heeft dat de betrokken leerling in dat schooljaar afwisselend naar verschillende scholen zal gaan

 

– wanneer de capaciteit overschreden wordt (zie hierboven)

 

2.   Het schoolbestuur kan de inschrijving van een leerling weigeren

 

–      Als een leerling het lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar omwille van een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, kan het schoolbestuur de inschrijving van een leerling weigeren.

 

Procedure bij weigeren

 

Bij een geweigerde inschrijving worden ouders schriftelijk op de hoogte gebracht door de directeur. Deze brief wordt binnen de vier kalenderdagen aangetekend aan de ouders bezorgd .

 

Wat kunnen ouders doen bij een niet-gerealiseerde inschrijving?

 

a)      Uitleg vragen aan de directeur

 

b)      Uitleg  vragen aan het Departement Onderwijs:

Marieke Smeyers

02/ 553 92 41

Vraag om bemiddelingshulp :

Veerle Van de Velde

02/553 92 07

 

c)       Klacht indienen :

Ouders kunnen binnen de dertig kalenderdagen na de vaststelling van de weigering  klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten op het volgende adres:

 

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
Secretariaat van de Commissie inzake Leerlingenrechten
Koning Albert II-laan 15, lokaal 4M02
1210 Brussel

 

Een klacht die na dertig kalenderdagen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten ingediend wordt, wordt niet meer behandeld

 

3.   Inschrijving onder ontbindende voorwaarde

 

Een leerling met een attest buitengewoon onderwijs , uitgezonderd het attest type 8, kan ingeschreven worden onder de ontbindende voorwaarde van onvoldoende draagkracht binnen het schoolteam. In voorkomend geval zal het schoolteam de onvoldoende draagkracht aantonen na horen van de ouders en CLB. Het schoolteam motiveert de beslissing binnen de vier werkdagen na het beëindigen van de periode nodig voor overleg. De leerling heeft tot de dag van de beslissing het statuut van ingeschreven leerling.

 

Procedure bij weigering :

 

Als een inschrijving onder ontbindende voorwaarde op basis van een verslag voor het buitengewoon onderwijs niet wordt gerealiseerd, start er automatisch een bemiddeling met de ouders en de school om een oplossing voor de geweigerde leerling te zoeken. Met de ouders en de school wordt daarover contact opgenomen.

 

 

2.3.4  vrijstelling wegens een bepaalde handicap
Leerlingen met een handicap die gewoon lager onderwijs volgen, maar omwille van hun handicap bepaalde leergebieden of onderdelen ervan niet kunnen volgen, kunnen daarvoor een vrijstelling krijgen indien zij vervangende activiteiten volgen.
De klassenraad beslist, in overleg met het integratieteam, autonoom over de vervangende lessen en activiteiten.

2.4    Schoolveranderen

 

Schoolverandering kan steeds in de loop van het schooljaar.

De ‘nieuwe school’ verwittigt de vorige school. De vorige school zal aan de nieuwe school het aantal halve dagen met ongewettigde afwezigheid meedelen (lager + leerplichtige kleuters).

Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan onmid­dellijk zodra de ouders over een inschrijvingsverslag beschik­ken.

2.5    Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

 

Het schoolbestuur heeft beleidsplan/beleidscontract afgesloten met het Vrij CLBGroeninge met hoofdzetel te Kortrijk.Onze school wordt gestuurd vanuit de afdeling:

CLB-Zwevegem

Deerlijkstraat 133

8550 Zwevegem

tel. 056/ 249700

 

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Hierdoor wordt bij de leerlingen de basis gelegd van alle leren zodat zij door hun schoolloopbaan heen de competenties kunnen verwerven en versterken en die de grondslag vormen voor een actuele en voortdurende ontwikkeling en maatschappelijke participatie.

 

De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op volgende domeinen:

Het leren en studeren

De onderwijsloopbaan

De preventieve gezondheidszorg

Het psychisch en sociaal functioneren

 

Het CLB maakt zijn werking bekend aan de leerlingen en hun ouders. Het CLB werkt vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen, behalve voor de verplichte begeleiding.

 

Van iedere leerling wordt een multidisciplinair dossier aangelegd bij het

begeleidend CLB.
Dit dossier bevat alle voorhanden zijnde relevante persoonlijke gegevens m.b.t. de leerling.

 

Het CLB is verplicht leerlingen en ouders te informeren over de eventuele overdracht van het multidisciplinair CLB-dossier in geval van schoolverandering.

 

In geval van schoolverandering in de loop van het schooljaar gebeurt de overdracht na afloop van een wachttijd van 10 dagen, die begint te lopen vanaf de inschrijving in de nieuwe school.

 

In geval van inschrijving bij de start van het schooljaar gebeurt de overdracht na afloop van een wachttijd van 10 dagen, die begint te lopen vanaf 1 september van het nieuwe schooljaar.

 

De betrokken ouders of de leerling ouder dan 12 jaar jaar of ouder waarvan vermoed wordt dat hij in staat is tot een redelijke beoordeling van zijn belangen, kunnen door middel van een aangetekend schrijven bij de directeur van het CLB ofwel afzien van de wachttijd om de overdracht te bespoedigen, ofwel binnen de 10 dagen na inschrijving in de nieuwe school verzet aantekenen tegen deze overdracht.

 

In geval van verzet zal het CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens verzenden naar het nieuwe CLB, met name de medische gegevens en de gegevens m.b.t. de leerplichtcontrole, samen met een kopie van het verzet.
Het CLB bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact.

2.5.1 De psychosociale begeleiding

 

Begeleiding door het CLB gebeurt met instemming  van de ouders en kan niet verder gezet worden zonder deze toestemming.

De instemming van de ouders is niet vereist als de begeleiding betrekking heeft op leerplichtproblemen van een leerplichtige jongere in het kader van de wettelijke opdracht van de overheid inzake leerplichtcontrole.

 

 

De CLB-contactpersoon isNele lust voor het lager enClaire Vanbruane voor het kleuter.

 

2.5.2          De medische begeleiding

 

De medische begeleiding bestaat uit algemene, gerichte consulten en profylactische maatregelen.

 

Het medisch consult gebeurt door Dr Nancy Yde en mevr Sylvie Ovyn (verpleegkundige)

Ouders kunnen m.b.t. de algemene en gerichte consulten verzet aantekenen tegen de keuze van de CLB-arts. In dit geval melden zij dit per aangetekende brief of tegen

 

ontvangstbewijs aan de directeur van het CLB. Binnen de 90 dagen moeten zij een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een arts die over hetzelfde bekwaamheidsbewijs beschikt als de CLB-arts kiezen.

 

Algemene consulten

De leerlingen van het 2de jaar kleuteronderwijs en het 5de jaar lager onderwijs ondergaan een algemeen consult.

Een algemeen consult is een moment waarop de algemene gezondheidstoestand, vaccinatietoestand, groei en ontwikkeling en sensoriële toestand (zintuiglijke waarnemingen) worden nagekeken en adviezen geformuleerd naar de leerling en zijn ouders. De algemene consulten gebeuren in het CLB.

 

Gerichte consulten

Bij leerlingen van het 1ste en het 3de jaar lager onderwijs worden gerichte consulten georganiseerd. Dit zijn onderzoeken waarin vooral groei, ontwikkeling, vaccinaties en opvolging van de gezondheid worden nagekeken. De onderzoeken worden bij voorkeur in de school uitgevoerd, in een infrastructuur die voldoende kwaliteit biedt. Zoniet zorgt het CLB zelf voor een locatie.

 

 

 

Profylactische maatregelen

Het CLB houdt toezicht op de vaccinatietoestand van de leerlingen en biedt vaccinaties aan die in het vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd en geven hiervoor hun toestemming.

 

De ouders hebben de plicht om de CLB-arts te verwittigen bij de volgende ziekten:

–        kroep (difterie),

–        geelzucht, Hepatitis A, Hepatitis B

–        buiktyfus, bacillaire, dysenterie,

–        hersenvliesontsteking (meningokokken, meningitis en -sepsis),

–        kinderverlamming (poliomyelitis),

–        roodvonk (infecties met beta-hemolytische streptococcen van groep A o.m. scarlatina),

–        besmettelijke tuberculose,

–        kinkhoest,

–        schurft,

–        bof (dikoor),

–        mazelen,

–        salmonellosen, shigellose (besmettelijke diarree)

–        rubella

–        huidinfectie (impetigo),

–        schimmelinfecties van de schedelhuid

–        schimmelinfecties  van de gladde huid

–        pediculosis,

–        varicella (windpokken),

–        hoofdluizen

–        parelwratten

–        HIV-infectie

 

Het CLB treft de nodige profylactische maatregelen (preventieve maatregelen uit voorzorg voor verdere besmetting).

De maatregelen zijn bindend voor leerlingen, ouders en personeel.

 

2.6    Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden

 

2.6.1. Bepalingen uit de regelgeving

 

Bij de eerste inschrijving van het kind melden de ouders aan de directeur of zij al dan niet het ouderlijk gezag over het kind gezamenlijk uitoefenen. Indien de dire­cteur een vermoe­den heeft dat de ouders het ouderlijk gezag niet gezamenlijk uitoefenen of dat één van de ouders handelt zonder de toestemming van de ande­re ouder kan hij nadere infor­matie en even­tueel een onder­te­ken­de ver­kla­ring vragen waarin de ouders de juiste infor­matie inzake uitoefening van het ouder­lijk gezag ver­schaf­fen.

De directeur geeft in dergelijke gevallen een overzicht van de respectievelijke be­voegd­he­den aan beide ouders.

 

Het ouderlijk gezag geldt enkel ten aanzien van minderjarigen die de Belgische nati­onaliteit hebben.  Ontvoogde minderjarigen zijn niet aan het ouderlijk gezag onder­worpen. Voor minder­jari­gen leerlin­gen van vreem­de natio­nali­teit geldt het eigen natio­naal stelsel van per­sonen en familie­recht.

 

–        Samenlevende ouders

Elke ouder die alleen een handeling stelt die verband houdt met het ouder­lijk gezag wordt geacht te handelen met instemming van de andere ouder.

Dit geldt zowel voor gehuwde samenlevende ouders als voor niet gehuwde samenlevende ouders.

Heeft de directeur of een personeelslid van de school het vermoeden dat die stilzwijgende toestemming ontbreekt dan zal hij zijn medewerking weige­ren tot er toestemming is van de tweede ouder.

 

–        Niet-samenlevende ouders

Wanneer de ouders niet samenleven, blijven zij het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen (co-ouderschapsregeling). Ook hier geldt het ver­moe­den van in­stem­ming van

 

de afwezige ouder, wanneer de andere ouder alleen een rechtshandeling betreffende het kind stelt. Heeft de direc­teur of een personeelslid van de school het vermoeden dat die stil­zwijgende toestemming ontbreekt dan zal hij zijn mede­werking weige­ren tot er toestemming is van de tweede ouder.

 

–        In afwijking van de co-ouderschapsregeling kan de bevoegde rechter het ouderlijk gezag uitsluitend opdragen aan één van beide ouders. Hij kan ook een tussenoplossing uitwerken waarbij voor bepaalde beslissingen met betrekking tot de opvoeding van het kind de in­stem­ming van beide ouders vereist is terwijl voor het overige één ouder alleen verantwoor­delijk is. De school zal op voorlegging van een dubbel van de rechter de regeling volgen.

 

 

Binnen een exclusief ouderlijk gezag, behoudt de ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent het recht om toezicht uit te oefenen op de opvoeding. Dit houdt in dat hij op de hoogte wordt gehouden van de schoolresultaten en schoolverrichtingen. Het geeft evenwel geen beslis­singsrecht in verband met de opvoeding.

 

De regeling voor niet-samenlevende ouders is van toepassing op:

–        feitelijk gescheiden (echt)paren;

–        uit de echt gescheiden ouders;

–        ouders die vroeger samenleefden;

–        ouders die nooit hebben samengeleefd.

 

 

Ontzetting uit het ouderlijk gezag

Door een rechterlijke beslissing kan een ouder worden ontzet uit het ouderlijk gezag. Deze ouder heeft geen beslissingsrecht in verband met de opvoeding en evenmin een recht op informatie. De school zal de regeling volgen na voorlegging van een dubbel van het vonnis waaruit de ontzetting blijkt.

 

 

2.6.2. Concrete afspraken

 

De directeur moet de regelgeving inzakeouderlijk gezag bij alle beslissingen in verband met de opvoeding van de leerlingen naleven o.m.

àbij de inschrijving van de leerlingen;

àbij de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling daarvan;

bij orde- en tuchtmaatregelen;

àkeuzes i.v.m. de schoolloopbaanvan het kind (bv. zittenblijven of niet).

àbij de schoolverrichtingen in het algemeen (bv. bij informatie via nieuwsbrief, bij uitnodiging

oudercontacten, bij bezorgen van rapporten, …)

 

Bij inschrijving van een kind van niet- samenlevende oudersof bij melding van niet meer samenwonen van de ouders wordt afgesproken welke ouder de informatie meekrijgt via het kind en welke ouder de informatie ontvangt via de post of e-mail. Alleen ouders die ontzet zijn uit de ouderlijke macht ontvangen geen informatie.


Hoofdstuk 3          Organisatorische afspraken

3.1    Openstellen van de school – organisatie van de schooluren

 

Uurregeling van de lessen voor het lager

 

– voormiddag: van 8u.30 tot 11u.40

– namiddag: van 13u.15 tot 16u.00

– de vrijdag eindigen de lessen om 15u.00

 

Uurregeling van de lessen voor het kleuter

 

– voormiddag: van 8u.30 tot 11u.40

– op woensdagvoormiddag: van 8u.30 tot 11u.35

– namiddag: van 13u.15 tot 15u.55

– de vrijdag eindigen de lessen om 14u.55

 

Schoolvakanties

 

3 oktober                                kermismaandag – facultatieve vrije dag

21 september                                    pedagogische studiedag kleuter + lager = vrije dag voor de leerlingen

19 oktober                                        pedagogische studiedag kleuter + lager = vrije dag voor de leerlingen

29 oktober – 6 november                  herfstvakantie

11 november                           vrijaf

24 december – 8 januari          kerstvakantie

8 februari                                          pedagogische studiedag kleuter + lager = vrije dag voor de leerlingen

25 februari –5 maart               krokusvakantie

1 april – 17 april                      paasvakantie

1 mei                                       Dag van de arbeid – vrijaf

2 mei                                       facultatieve vrije dag

25 mei–28 mei                       O.L.H.-Hemelvaart – vrijaf

3 juni – 5 juni                         pinkstermaandag -vrije dag

3.2    Toezichten en kinderopvang

3.2.1 Toezichten en rijen

 

Toegang tot de school

 

De kleuters komen via de ingang van de kleuterafdeling (Gasthuisstraat) naar binnen en kunnen zich vanaf 8u.15 naar de eigen klas begeven.

Problemen i.v.m. uw kleuter kunnen besproken worden met de kleuterjuf tussen 8u.15 en 8u.30 of bij het afhalen.

De kleuters komen ’s morgens tussen 8u.15 en 8u.30 naar de klas en ‘s middags tussen

 

13u.00 en 13u.15  naar de speelplaats of de turnzaal. Voor die tijd geldt de

 

opvangregeling (zie hieronder).

 

Toegang tot de school voor de lagere schoolkinderen kan vanaf  8u.15. Voor 8u.15 gaan leerlingen die op school aankomen naar de opvang. ’s Middags krijgen de leerlingen vanaf 13u.00 toegang tot de speelplaats.

 

 

Rijen

         

          Om 11u.40 en 16u.00 (vrijdag om 15u.00)

          – Niemand verlaat de school zonder rijbegeleiding

– De schoolrijen zijn verplicht voor alle leerlingen, tenzij de leerlingen op school worden
afgehaald.

– De eindpunten zijn als volgt:

 

 1. a) Richting centrum: tot aan de hoek van het Marktplein.
 2. b) Richting Hoevedreef – Kortrijksestraat : de leerlingen worden begeleid aan de

oversteekplaat­sen op de hoek van de Hoevedreef en tot en met de oversteek in de

Kortrijksestraat.

 1. c) Splitsing Kasteelstraat en Veldm. Montgomerystraat

 

– Geen rijen na de opvang om 18u00 of na de huiswerkklas

 

De fietsers volgen de gewone rij met de fiets aan de hand. Leerlingen die per fiets naar school komen hebben een schriftelijke toelating nodig van de ouders.

Voor de meeste is de afstand te voet zeker haalbaar en veiliger.

 

Regeling kleuters:

 

De kleuters die met de rij meegaan, verlaten de kleuterafdeling via de deur aan de zandbak en begeven zich naar de rijvormingsplaatsen op de speelplaats. Deze kleuters worden begeleid door “rij-ouders”. De kleuters krijgen in klas een kaartje waarop de betreffende rij aangeduid staat. Dit kaartje moet de volgende dag terug afgegeven worden aan de klastitularis.

 

Alle andere kleuters worden afgehaald in de eigen klas.

De ouders wachten in de gang tot de bel rinkelt.

 

3.2.2          Kinderopvang buiten de normale aanwezigheid van de
leerlingen

 

Het gemeentebestuur voorziet opvang voor de leerlingen. De regeling geldt voor alle Kuurnse scholen.

 

‘s Morgens: van  7u.15 tot 8u.15

‘s Avonds:   van 16u.15 tot 18u.00 (op vrijdag van 15u.15 tot 18u.)

 

Er wordt een financiële tussenkomst van 1,60 euro per uur en per leerling gevraagd. De avond- en  morgenopvang kunnen worden opgesplitst (0,80 euro per begonnen half uur). De betaling gebeurt door het ontwaarden van een vooraf aangekochte kaart (16 euro per kaart) waarvan elke strip een waarde van 0,80 euro vertegenwoordigt. Deze kaarten kunnen worden aange­schaft in het secretariaat.

 

Met deze regeling heeft de gemeente ernaar gestreefd alle leerlingen en ouders van onze Kuurnse scholen, ongeacht het net waartoe ze behoren, gelijke, sociale voordelen te bieden en het opvangaanbod uit te breiden.Opvang kan via een attest in de belastingsaangifte worden verrekend.


3.3    schorsing van lessen wegens bepaalde omstandigheden

 

3.3.1    Overmacht

 • De lessen kunnen voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep worden geschorst wegens overmacht.
  Hieronder verstaat men een onvoorziene niet-toerekenbare plotselinge gebeurtenis die het onmogelijk maakt om de lessen te laten doorgaan.
 • De directeur brengt de ouders hiervan, voor zover mogelijk, schriftelijk op de hoogte.


3.3.2     Pedagogische studiedagen

 • De lessen kunnen voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep maximum anderhalve dag per schooljaar worden geschorst voor het houden van pedagogische studiedagen voor de leraars.
 • Deze studiedagen worden bekendgemaakt in de afsprakennota bij de start van het schooljaar.


3.3.3      Staking

 • In geval van staking zal het schoolbestuur zorgen voor het nodige toezicht op de leerlingen.
  Enkel indien het niet mogelijk is om in voldoende toezicht te voorzien, zullen de lessen worden geschorst.
 • De directeur brengt de ouders schriftelijk op de hoogte van de maatregelen die zullen worden genomen.


3.3.4           Verkiezingen

 • De lessen kunnen maximum één dag per schooljaar worden geschorst wanneer de lokalen naar aanleiding van de verkiezingen zijn gebruikt voor het inrichten van stemopnemingsbureaus.
 • De directeur brengt de ouders hiervan schriftelijk op de hoogte.

3.4    Schoolverzekering

 

Onze polis dekt:

 

iTijdens de klasuren:

 

Burgerlijke verantwoordelijkheid (schade aan de anderen) voor zover die niet opzettelijk was.

Geneeskundige verzorging, voor zover die niet terugbetaald wordt door het ziekenfonds.

 

iOp weg van school naar huis en omgekeerd:

 

Alleen de geneeskundige zorgen voor ongevallen, overkomen op de veiligste weg van huis naar school (en omgekeerd) en binnen een redelijke tijd. Wie onderweg blijft spelen of boodschappen doet, verliest zijn recht op verzeke­ring.

 

Voorwaarde:

 

Aangifte doen binnen de twee werkdagen. Het is dus best ALLE ongevallen te melden, ook als er op het eerste zicht geen ernstige gevolgen zijn.

 

Hoe te werk gaan ?

 

 • Een aangifteformulier komen vragen op school.
 • Laten invullen door de dokter en zo vlug mogelijk terugbezorgen op school. Wij sturen de aangifte

voor u door.

 • Gelieve uw rekeningnummer op het aangifteformulier te vermelden (blz. 1 vakje 2).
 • U betaalt zelf de dokter, apotheker, kliniek, dienst 100 enz. (briefjes zorgvuldig bijhouden).
 • U gaat naar het ziekenfonds om terugbetaling. Vraag een attest voor de verzeke­ring.
 • Wij sturen het terugbetalingsdossier voor u door.
 • U krijgt het saldo toegestuurd door de verzekering.


3.5    Kosten op school

 

De volgende overzichten werden besproken met de schoolraad en werden goedgekeurd op de gemeenteraad.

 

3.5.1 Gratis

 

De school stelt volgende materialen gratis te beschikking, per kind, per klas of per groep klassen:

Bewegingsmateriaal

Constructiemateriaal

Handboeken, schriften, werkboeken en -blaadjes,fotokopieën, software

ICT-materiaal
Informatiebronnen

Kinderliteratuur

Knutselmateriaal

Leer- en ontwikkelingsmateriaal

Meetmateriaal

Multimediamateriaal

Muziekinstrumenten

Planningsmateriaal

Schrijfgerief

Tekengerief

Atlas

Globe

Kaarten

Kompas

Passer

Tweetalige alfabetische woordenlijst

Zakrekenmachine

 

Alle leerboeken, schriften en een beperkt aanbod schoolgerei worden gratis ter beschikking van de leerlingen gesteld. Bij verlies of bij opzettelijke beschadiging van schoolmateriaal moeten de ouders de tegenwaarde vergoeden.
Vanaf het schooljaar 2009-2010 wordt ook een opbergbox ter beschikking gesteld van de leerlingen. Hierin wordt alle schoolgerei gestopt. Deze box vervangt het eigen etui. Zo wordt ook toegezien dat de leerlingen het beschikbare materiaal gebruiken.

 

3.5.2 Scherpe maximumfactuur

 

 • Het schoolbestuur kan een bijdrage vragen voor onderwijsgebonden kosten, gemaakt tijdens de normale aanwezigheid van de leerlingen, wanneer deze niet noodzakelijk zijn om een eindterm te realiseren of een ontwikkelingsdoel na te streven, maar tot doel hebben deze te verlevendigen. Deze bijdrage is gebaseerd op de maximumfactuur vastgelegd bij decreet:
Kleuter
              Per kleuterjaar 45 euro
Lager
Per leerjaar 85 euro.
 • 420 euro voor gans het lager onderwijs voor meerdaagse uitstappen

 

Hieronder leest u per leerjaar de maximumfactuur voor het schooljaar 2016-2017. Deze bedragen kunnen tijdens het schooljaar gevraagd worden.

 

 

 

 

 

 1. maximumfactuur voor kosten van activiteiten die niet noodzakelijk zijn voor het bereiken van eindtermen of onderwijsdoelen
Lager
1ste 2de 3de 4de 5de 6de
toneel 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
natuurdag 5,00
fruitboerderij 6,00
bosdag 6,00 6,00
kinderboerderij 8,00
museumbezoek(en)  5,00 5,00 5,00
sportdag 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
bewustmakingsdag 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
India / “achter de muur” 8,00
eén of meerdere leeruitstappen 6,00 6,00 10,00  6,00  6,00  10,00
schoolreis 17,00 17,00 17,00
zwemmen gratis 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00
kronkeldiedoe 3,50 3,50
sportweek 25,00  15,00
Totaal 60,5 76,5 46 59 80 70,5
 

 

Opmerking: eventueel aangevuld met aankoop van turnkledij (€ 8 voor een turnbroekje, € 8 voor een turntruitje)

 

 

 

 

Kleuter

1ste 2de 3de
toneel 5,00 5,00 5,00
rollebolle 3,00 3,00
schoolreis 15,00 15,00 15,00
didactische activiteit 5,00 10,00 10,00
ijsglibberen 5,00 5,00
kleuterzwemmen 3,00 3,00
Totaal 25 41 41
 

 

 

 

 

2. maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen

 
Lager
1ste 2de 3de 4de 5de 6de
Plattelandsklas 135
Spa 80
Texel 135
Totaal     135   80 135

 

 

 

3.5.3Betalingen

 

De school kiest voor een contante betaling bij kosten zoals hierboven omschreven. Maaltijden en opvang gebeuren door het aankopen van bonnetjes.

 

Warme maaltijd of eigen maaltijd

– Voor de regelmatige schooleters kunnen bladen worden aange­kocht met 20 eetbonnetjes.
De prijs voor het –  lager bedraagt    20 x 3,80 = 76,00 euro

–  kleuter bedraagt 20 x 3,20 = 64,00 euro.

In deze prijs is de opvangvergoeding van 1,60 euro inbegrepen. Op het bonnetje wordt

 

door de leerling of door de ouders vooraf de naam ingevuld + de klas.  Is het blad

opgebruikt, dan kan men in het secretariaat een nieuwe kaart eetbonnen aanko­pen.
– De leerlingen die toevallig eens op school eten, kunnen voor 8u.30 een bonnetje kopen (3,80 europer bonnetje voor het lager en 3,20 euro per bonnetje voor het kleuter).

– Elke leerling neemt zijn eetbonnetje mee naar de klas.

– De leerlingen die opteren voor boterhammen kunnen soep, melk of spuitwater krijgen tegen de prijs van0,30 euro (aan te kopen per 10 bonnetjes), geen eigen drank meebrengen + betalen 1,60 euro voor de opvang. Hiervoor moeten ook bonnetjes aangekocht worden in het secretariaat.

                    – De eet- en of opvangbonnen voor ‘s middags worden ‘s morgens om 8u.30 in de klas ingezameld.

 

Melk, fruitsap, yoghurt en koek (kleuter)

De leerlingen kunnen hiervoor intekenen, niets is verplicht. De betaling wordt – met

uitzondering van de instappers – steeds voor één trimester berekend en vooraf betaald.

(prijs en betalingswijze op betaalformulier). De koeken worden door de school aangekocht. Zo voorzien we voor elke kleuter eenzelfde gezonde koek. De afrekening gebeurt eveneens via de trimesterrekening.

 

Fruitproject

Op school nemen we deel aan het gesubsideerd fruitproject “Tutti Frutti”. Dit gaat van

 

start vanaf oktober op woensdag.

De leerlingen kunnen hiervoor intekenen, niets is verplicht.

 

3.5.4 Studietoelage

 

Via de Vlaamse overheid kan een schooltoelage bekomen worden .Voor kleuters is dit eeen vast bedrag van 93,21x euro, voor het lager is dit een bedrag tussen 104,86 en 157,29 euro). De toekenning gebeurt op basis van een gezinsdossier. Het inkomen van het gezin bepaalt wie in aanmerking komt. Verder moet het kind in voldoende mate op school geweest zijn:
KLEUTERS

Vereiste aanwezigheid op school om de schooltoelage te krijgen.

Minder dan drie jaar: 100 halve dagen;

3 jaar op 31/12: 150 halve dagen;

4 jaar op 31/12: 185 halve dagen;

5 jaar op 31/12: 220 halve dagen;

6 jaar op 31/12: max. 29 halve dagen ongewettigd afwezig

 

LAGER

Maximum 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn. Twee jaar op rij voor meer dan 28 halve dagen onwettig afwezig zijn, heeft verlies van de schooltoelage tot gevolg (tot de leerling twee jaar na elkaar voldoende aanwezig is).

 

AANVRAGEN

via www.studietoelagen.be
Meer vragen: bel 1700

Of via secretariaat of directie van de school

3.6    Revalidatie tijdens de lesuren

 

De regering bepaalt in welke gevallen revalidatie tijdens de lesuren mogelijk is, alsook het maximaal aantal uren.

Met revalidatie wordt bedoeld therapeutische behandelingen die tijdens de lestijden verstrekt worden aan leerlingen en worden uitgevoerd door hulpverleners die niet aan de school verbonden zijn en die hiertoe door de wet gemachtigd zijn.

In afwachting van een nieuw besluit van de regering, blijft de huidige reglementering terzake gelden.

 

Revalidatietussenkomsten tijdens de lesuren kunnen enkel schriftelijk worden aange­vraagd door de ouders (of de voogd) van de leerling bij de directeur . Deze aan­vraag  moet vergezeld zijn van een verslag opgesteld door een geneesheer, een erkend reva­lidatiecentrum, een CLB-centrum of een dienst voor geestelijke gezond­heidszorg. De klassenraad bestaande uit de directeur, de groepsleerkracht, de zorgcoördinator en de vertegen­woordiger van het CLB-centrum geven advies over deze aanvraag.

De revalidatietussenkomsten mogen niet meer dan twee lestijden van 50 minuten ­per

 

week bedragen. De revalidatietussenkomsten hebben bij voor­keur plaats buiten de school. De verplaatsingsduur tijdens de lesuren mag in geen geval meer dan 30 minuten per dag zijn.

 

     

          Logopedie

 

De gemeente Kuurne verleent een toelage aan gezinnenvoor de kosten van logopedie.

Deze toelage wordt slechts verstrekt indien voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

 1. a) Medische voorwaarden: Een attest van de behandelende logopedist waaruit blijkt dat de persoon logopedie volgt.
 2. b) Verblijfsvoorwaarden: De aanvrager moet op 1 januari van het betreffende jaar in Kuurne gedomicilieerd zijn.

De aanvraag moet jaarlijks ingediend worden in het Sociaal Huis, op de hiertoe ter beschikking gestelde formulieren, en dit uiterlijk op 31 december van het lopende jaar. Aanvragen die worden ingediend na 30 november zullen worden uitbetaald in het volgende kalenderjaar.

 

De toelage bedraagt 100,00 euro per persoon.  De toelage bedraagt 250,00 euro per persoon indien hij/zij voldoet aan volgende inkomensvoorwaarden:
– Recht op een verhoogde tegemoetkoming
– Recht op het OMNIO-statuut
– Personen met een laag inkomen: het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk aan 16 965,47 € vermeerderd met 3140,77 € per persoon ten laste.
– Personen met een schuldenlast: Beschikking van toelaatbaarheid van een collectieve schuldenregeling
– Personen die een leefloon genieten

 

Ouders kiezen vrij welke logopediste ze aanstellen.  Via school kan een lijst met mogelijke kandidaten, opgesteld door het CLB, worden verkregen.

 

Het reglement en de aanvraagformulieren zijn tevens te vinden via  het digitaal loket van het Sociaal Huis op www.sociaalhuiskuurne.be of kunnen verkregen worden bij de directie.

 

3.7    Afwezigheden – leerplichtcontrole

 

Zie schoolreglement artikel 8 en  artikel 41§2 (engagementsverklaring) en in deze afsprakennota 3.5.7 ( schooltoelage). Hieronder een beknopte synthese van de geldende regelgeving.

 

Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens          gewettigde afwezigheid, aanwezig zijn in de school en deelnemen aan alle

onderwijsactiviteiten die voor hem worden georganiseerd en waarvoor hij geen                 vrijstelling heeft.

 

          Afwezigheden:

Bij elke afwezigheid bezorgen de ouders aan de directeur of aan de groepsleraar een

 

ondertekende verklaring, een officieel document of een medisch attest. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de

begindatum en de vermoedelijke einddatum. De ouders melden de afwezigheid, indien mogelijk, ook telefonisch of per mail directie@centrumschool.be) voor 9u. aan de directeur.

 

Afwezigheden wegens ziekte:

Afwezigheden wegens ziekte is een gewettigde afwezigheid, mits voorlegging van

– een verklaring van de ouders indien het gaat om een afwezigheid wegens ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen, behalve als de leerling in het lopende schooljaar al viermaal met een verklaring van de ouders afwezig is geweest wegens ziekte.

– een medisch attest uitgereikt door een arts

 1. voor elke afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen én
 2. voor elke afwezigheid wegens ziekte nadat de leerling in het lopende schooljaar al viermaal met een verklaring van de ouders afwezig is geweest wegens ziekte.

Dit medisch attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of eenerkend labo.

 

Afwezigheden van rechtswege gewettigd:

Een verklaring van de ouders of een document met officieel karakter moet worden voorgelegd. (bijv. begrafenis, huwelijk …)

 

Afwezigheden mits akkoord van de directeur:

Voor andere afwezigheden is een akkoord (vooraf) van de directeur noodzakelijk. Een verklaring van de ouders of een document met officieel karakter moet worden voorgelegd.

TIP: Aangezien u als ouder slechts viermaal zelf een ziektebriefje voor uw kind betreffende afwezigheid van maximum drie opeenvolgende kalenderdagen mag schrijven, raad ik u aan bij raadpleging van een dokter, tandarts, … altijd een medisch te vragen (zelfs als het maar een kortstondige afwezigheid betreft). Zo dient u niet aan uw vier schrijfkansen voor een persoonlijk ziektebriefje te raken. U kan ze immers later nog nodig hebben.

 

Afwezigheden voor kinderen van ‘trekkende’ ouders (schippers, foorkramers …):

Speciale regelgeving.


3.8    Te laat komen – vroe­ger ver­trek­ken

 

 

Zie schoolreglement artikel 9 en artikel 41§ 2 (engagementsverklaring)

 

Het is niet prettig dat kinderen te laat komen. Het klasgebeuren is dan volop bezig en het is voor hen dan ook moeilijk aan te sluiten bij de les. De ouders zorgen ervoor dat de kinderen op tijd op school zijn.

 

Ook voor de kleuters vragen wij u de begin- en einduren te respecteren. Kleuters vinden

 

het niet leuk in het klasje te komen als de activiteiten reeds begonnen zijn.

 

Indien kinderen toch te laat komen begeven ze zich zo spoedig mogelijk naar de klas. Bij herhaaldelijk te laat komen neemt de school hierover contact op met de ouders en maken ze afspraken.


3.9    Afhalen en brengen van de kinderen

 

Ouders die hun kinderen zelf naar school brengen, begeleiden de kinderen tot aan de schoolpoort. Ouders kunnen enkel in uitzonderlijke gevallen en met toestem­ming van de directeur, hun kind begeleiden tot in het klaslokaal.

Ouders die hun kinderen op school afhalen, komen tot aan de schoolpoort.

 

De kinderen die worden afgehaald, kunnen nooit zonder begeleiding van de ouders de speelplaats verlaten (en bv. alleen naar de parkeerplaats gaan).

Ouders die hun kinderen door andere personen aan school laten afhalen, delen op voorhand schriftelijk aan de directeur/ administratief medewerker mee wie het kind mag afhalen.

 

De schoolingang moet steeds worden vrijgehouden.

 

Indien kind(eren) voor de aanvang van het toezicht naar school komen of na het beëindigen van de het toezicht op school blijven, is dit onder volledige verantwoordelijkheid van de ouders.


3.10  Onderwijs aan huis

 

Zie schoolreglement


3.11  Schoolagenda  / heen- en-weerschrift

 

Zie schoolreglement


3.12  Huiswerk

 

Zie schoolreglement artikel engagementsverklaring


3.13  Rapport

 

Zie schoolreglement


3.14  Getuigschrift basisonderwijs

 

Zie schoolreglement


3.15  Problemen op school

 

Leerlingen, ouders en leerkrachten houden zich aan de leefregels en afspraken die in dit school­regle­ment en de afsprakennota opgesomd zijn en aanvaarden de consequenties bij het niet naleven ervan.

 


3.15.1        Onenigheid tussen leerkrachten en ouders

 

Bij onenigheid tussen leerkrachten en ouders nemen de ouders in de eerste plaats contact op met de betrokken leerkracht om, in gemeenschappelijk overleg, te trachten tot een vergelijk te komen.

 

Wanneer dit overleg geen resultaat oplevert, kan men een afspraak maken met de directeur zodat deze kan trachten een overeenkomst tussen beide partijen tot stand te

 

bren­gen.

 

Indien deze beide vormen van overleg mislukken, kunnen de ouders zich wenden tot het schoolbestuur, via de schepen van onderwijs.

3.15.2        Onenigheid met leerlingen

 

Soms worden gemaakte leefregels en afspraken niet nageleefd en/of kunnen zowel de leerkracht als het kind zich eens vergissen.

Als een leerling de goede werking van de school hindert of het klasgebeuren stoort, kunnen volgende maatregelen worden getroffen:

-een ordemaatregel (Het is aan te bevelen om alle genomen ordemaatregelen bij te houden in een leerlingdossier);

-een individueel begeleidingsplan met meer bindende gedragsregels wordt uitgeschreven;

 

-een tuchtmaatregel.

 

Deze maatregelen en bijhorende procedures zijn verder gespecifieerd in het schoolreglementhoofdstuk 8.


3.15.3        Ouders en leefregels

 

We vragen de ouders hun kind te stimuleren om de leefregels van de school na te leven.

Van de ouders wordt verwacht dat zij de volgende afspraken naleven.

3.15.4        Klachtenprocedure

 

Elke ouder kan naar aanleiding van schoolgerelateerde beslissingen of feiten een klacht indienen bij de directeur, op voorwaarde dat er geen specifieke klachtenprocedure is voorzien.
Deze klacht wordt schriftelijk en op gemotiveerde wijze ingediend uiterlijk binnen de zeven kalenderdagen na kennisneming van de beslissingen of feiten.
De directeur doet een schriftelijke ontvangstmelding van de klacht binnen de tien kalenderdagen na ontvangst.

 

Vooraleer verder te gaan met de procedure onderneemt de directeur een bemiddelingspoging met alle betrokkenen. Deze bemiddeling kan bestaan uit een overleg tussen de betrokken ouder(s) en de bevoegde perso(o)n(en), al dan niet in aanwezigheid van de directeur.

 

Als dit overleg niets oplevert, stuurt de directeur de klacht door naar het schoolbestuur. Hij doet dit binnen de tien kalenderdagen na de ontvangst van de klacht.

 

Het schoolbestuur kan het dossier opvragen en/of inlichtingen inwinnen (indien niet in eigen bezit) bij de betrokken school binnen de tien dagen na ontvangst van de klacht.
Het schoolbestuur maakt hiervan in voorkomend geval melding aan de betrokken ouder(s).

 

Het schoolbestuur behandelt de klacht niet indien de klacht kennelijk ongegrond is of de ouder geen belang heeft.
Als de klacht niet in behandeling wordt genomen, wordt de ouder daarvan onverwijld schriftelijk in kennis gesteld. De weigering om een klacht te behandelen, wordt gemotiveerd.

 

Het schoolbestuur neemt na onderzoek een gemotiveerde beslissing. Deze beslissing wordt binnen de tien kalenderdagen schriftelijk meegedeeld aan de betrokkenen.
Desgevallend doet het schoolbestuur betekening van het besluit waarbij de oorspronkelijke beslissing wordt ingetrokken of hervormd. Deze betekening gebeurt binnen de tien dagen na het nemen ervan.

 

Indien de behandeling van de klacht meerdere weken of maanden in beslag neemt,

 

informeert de directeur regelmatig de betrokken ouder(s) over de stand van het dossier, en dit minstens om de drie maanden.

 

De klachtenprocedure schorst de beslissingen waartegen klacht wordt ingediend niet op.


3.16  Taalgebruik

 

Op school en in de nabijheid van de leerlingen spreken alle schoolparticipanten het (algmeen) Nederlands met elkaar. Enkel tegenover leerlingen die een andere moedertaal spreken en het (algemeen) Nederlands nog niet voldoende beheersen, kan uitzonderlijk een andere taal worden gebruikt.

 


3.17  Uiterlijk voorkomen

 

Kledij, schoeisel en haartooi van de leerlingen zijn verzorgd, eenvoudig en hygiënisch.Er wordt afstand genomen van modische bewegingen die zich ook uitwendig manifesteren en daardoor een middel zijn om zich te distantiëren van medeleerlingen. Als het uiterlijk voorkomen oorzaak is van conflicten kan men overwegen om deze te verbieden.
Hoofddeksels, slippers, zomerse kledij met spaghettibandjes en heely’s (schoenen op wieltjes) worden op school niet toegestaan.

3.18  Afspraken zwemmen

 

Er is tweewekelijks zwemmen voor het lager op donderdagnamiddag:
Bijzondere leermeesters lichamelijke opvoeding staan in voor de lessen. Ze worden waar nodig bijgestaan door de leerkrachten.

 

          Zwemmen is in de eindtermen opgenomen als een verplicht vak. Enkel om medische

redenen kan vrijstelling bekomen worden.

 

De toegangsprijs voor een schoolzwembeurt voor leerlingen van Kuurnse scholen bedraagt1 euro per zwembeurt.

De onkosten voor schoolzwemmen van de leerlingen van het 1ste leerjaar vallen decretaal

onder de toelage van de Vlaamse Gemeenschap, Onderwijs. Voor de leerlingen van 2de tot en met 6de leerjaar maken we de berekening voor het schoolzwemmen per trimester op.

Drie of meer opeenvolgende gemiste zwembeurten worden terugbetaald.

De leerlingen van 2de tot en met 6de leerjaar in het bezit van een jaarabonnement (witte

abonnementen voor individueel en familiaal jaarabonnement of gele abonnementen met

foto voor de 5-jarigen) zwemmen, mits voorlegging van het bedoelde abonnement,

uiteraard eveneens gratis in schoolverband.

In het kleuter wordt watergewenning aangeboden voor 2/3 KL tijdens de tweede helft van het schooljaar.

          3.19  Afspraken sportkledij

 

Turnkledij:

 

Blauw rennersbroekje, nauw aansluitend aan de dijen zowel voor jongens als meisjes,

 

blauwe T-shirt met schoollogo moet worden aangekocht via de school. Turnpantoffels en witte sokken dienen zelf aangekocht te worden.
Belangrijk: kledij naamtekenen! ( T-shirt: onderzijde linkermouw aan de buitenzijde, broekje, onderzijde linkerpijp aan de buitenzijde)
Zwemkledij:

Voor de jongens: aansluitende zwembroek, zwemshorts worden niet toegestaan
Voor de meisjes: een ééndelig badpak

3.20  Verloren voorwerpen

 

De school is niet aansprakelijk voor diefstal of het verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen (kledij, schoolgerei, fiets, juwelen,…). Verloren voorwerpen worden steeds in de kijker geplaatst in de turnzaal.

3.21  Verkeer en veiligheid

 

De ouders bespreken met hun kinderen de veiligste schoolroute van thuis naar school en

van school naar thuis.

De ouders zorgen ervoor dat kinderen, die met de fiets naar school komen, over een fiets beschikken die verkeerstechnisch in orde en veilig uitgerust is.

Het is belangrijk dat ouders het goede voorbeeld geven en hun kinderen ondersteunen om de verkeersregels na te leven.

Om de verkeersveiligheid van de kinderen te verhogen, maken we graag enkele                   afspraken met de ouders:

 • We dragen een fluojasje bij het naar school komen en naar huis gaan en bij elke uitstap. Dit fluojasje wordt door de ouderraad gratis aangeboden. Bij verlies kan een nieuw fluohesje aangeschaft worden tegen de kostprijs van € 3,50. Een ander fluohesje kan eventueel ook gedragen worden. Verlies mag in geen geval leiden tot het niet dragen van een hesje.
 • Bij het brengen met de wagen vragen we om de wagen op een reglementaire plaats te plaatsen (parking achter de school, Gasthuisstraat, V. Montgomerystraat)
 • Probeer telkens de kinderen aan de schoolpoort af te halen. Kinderen mogen in geen geval op eigen houtje de school verlaten.
 • Wil positief meewerken in verband met gegeven verkeerslessen op school (controle fietsen, oversteekoefeningen, plaats op het voetpad, gebruik van het fluohesje…)

 

 • Het gemeentebestuur doet een grote inspanning: het voorziet gemachtigde opzichters aan de belangrijkste kruispunten op weg naar school. Dring er bij uw kinderen op aan dat ze de richtlijnen van deze mensen stipt opvolgen.
 • Laat de kinderen niet te vroeg naar school vertrekken. De schoolpoorten openen om 8u.15 en 13u.00. Voor 8u.15 worden de leerlingen naar de opvang doorverwezen.

3.22  Verjaardagen

 

In de klas wordt de nodige aandacht besteed aan de verjaardag van uw kind. Mogen

wij u dringend verzoeken het eventueel traktaat tot het strikte minimum te beperken           (iets wat in de klas wordt opgegeten bv. stuk fruit, koek, taart, …).  We rekenen erop dat u zich aan deze afspraak houdt. Niets is minder aangenaam dan het traktaat met uw kind terug naar huis te moeten meegeven omdat het buiten deze afspraak valt. Dank voor uw medewerking.

3.23  Medicatie op school, EHBO

 

De school (alle personeelsleden, middagtoezichters, ….op school die verantwoordelijk zijn voor de kinderen )dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij ziekte zal ze in de eerste plaats een ouder of een door u opgegeven contactpersoon trachten te bereiken. Indien dit niet lukt en afhankelijk van de hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een andere arts of eventueel zelfs de hulpdiensten contacteren.

 

De ouders kunnen de school verzoeken om medicatie toe te dienen.

De school kan weigeren om medicatie toe te dienen, tenzij:

 1. a) die is voorgeschreven door een arts en:
 2. b) die omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden toegediend.

 

Zij doen dit schriftelijk met vermelding van:

– de naam van het kind

– de datum

– de naam van het geneesmiddel

– de dosering

– de wijze van bewaren

– de wijze van toediening

– de frequentie

– de duur van de behandeling

 

 1. c) In overleg met de CLB arts kan het personeelslid van de school alsnog weigeren medicatie toe te dienen. In onderling overleg tussen de school, het CLBen de ouders wordt naar een passende oplossing gezocht.

 

3.24  GSM-gebruik op school

 

In uitzonderlijke gevallen en enkel na afspraak met de directie kan een GSM-toestel worden meegebracht. Dit toestel moet worden afgegeven aan de leerkracht tijdens de lesuren.

 


Hoofdstuk 4          Ouders en school

4.1    Oudercontact

 

Het eerste contact tussen school en ouders is de schoolagenda (het heen- en weer-              schrift).

In elke klas wordt de agenda intensief gebruikt. De taken en info worden er steeds in

vermeld. De agenda wordt  eveneens gebruikt als heen-en weerschrift. Dit bevordert de

communicatie tussen school en ouders (en omgekeerd). Er wordt gevraagd aan de ouders om de agenda na te zien en dagelijks/wekelijks (afhankelijk van het leerjaar) te ondertekenen.

 

Geplande oudercontacten:

à eind oktober, begin februari en eind juni

à ouderavond

          à informatieavonden

à individuele contacten

à huisbezoeken

à besprekingen met CLB (3de kleuter, 6de leerjaar)

à contacten met de zorgcoördinator

à openklasdag: kleuter en lager (eind augustus)

 

Occasionele contacten:

Elke schooldag tussen 8u.15 en 8u.30, tussen 13u.00 en 13u.15 of na afspraak

4.2    Zorg op school

 

De school hecht heel veel belang aan contact met ouders. Zo zijn er niet enkel de oudercontacten, maar ook de mogelijkheden tot informeel contact met de klastitularis zelf. Ook directie en zorgcoördinator stellen zich open voor elke vorm van communicatie. Anderzijds rekent de school ook op de medewerking van elke ouder. Bij individuele begeleiding is samenspraak en medewerking van alle partijen noodzakelijk. De engagementsverklaring in het schoolreglement (art. 41) onderstreept nog eens het belang van deze samenwerking. De zorg op school hieronder illustreert alvast de inspanning vanuit de school.

4.2.1 Zorg op klasniveau:

 

In kleuter en lager hanteert de school volgende zorgprincipes op klasniveau: differentiatie, individu-  alisatie, werken in niveaugroepen, con­tractwerk, hoekenwerk,…

4.2.2 Zorg op schoolniveau

 

–        Kindvolgsysteem

Omschrijving hoe de school de vorderingen van kinderen opvolgt.

 

–        Leerlingenbesprekingen op Multi-Disciplinair-Overleg (MDO)

 • soorten: overgangsgesprekken, bespreking van alle leerlingen van een groep, be­spreking van leer­lingen met pro­ble­men (op basis van ge­ge­vens uit het kind­volgsys­teem).
 • samenstelling MDO: directeur, groepsleerkracht, leerkracht van de paral­lel­groep, zorgcoördinator, externe deskundi­gen (vb. bege­leiding, CLB,…)
 • betrokkenheid van ouders bij en infor­matie aan ouders over MDO (zie ook oudercontact).

 

 

 

–        Zorgcoördinator

 

Nathalie Rigole (kleuter) en Ann Buyse (lager) coördineren de zorg op school. Zij vormen de centrale as tussen kind, leerkracht en school en ouders. Zodoende werken beide zorgcoördinatoren zowel kind-, leerkracht- als oudergericht. Zij kunnen hiervoor ook rekenen op de steun van de directie en het CLB.

 

–        Voorzieningen voor leerlingen met een handicap

 

De school engageert zich om indien nodig extra ondersteuning aan te bieden waar nodig, bvb. met extra-ondersteuning van materiaal of via Geïntegreerd onderwijs (GON).

–        Baso-fiche.

 

Voor de leerlingen van het 6de leerjaar wordt in overleg met de ouders een fiche

opgesteld waarop alle zorginitiatieven vermeld worden die in de lagere school ondernomen

werden. Deze algemene inlichtingenfiche wordt, met toestemming van de ouders, overgemaakt aan het secundair onderwijs.

 

 

–        evaluatie en zorg in het kleuter

 

In de kleuterklas worden de leerlingen op de voet gevolgd via observatie zodat de

kleuteronderwijzeres een gepaste begeleiding kan verzekeren.

Tijdens individuele oudercontacten krijgt u de kans om de ontwikkeling van uw kind te bespreken met de juf.

In de derde kleuterklas (overgang kleuter-lager) is er een grondige bespreking met het CLB zodat uw kind optimaal zou kunnen functioneren in de klas. Van het resultaat van deze bespreking wordt u dan ook op de hoogte gebracht. Tussentijdse besprekingen vinden ook plaats en daarbij wordt u ook nauw betrokken.

 

Ook voor de andere kleuterklassen wordt regelmatig overleg met het CLB gepland.

4.3    Huistaak

1) Doelstellingen

 • extra inoefening van geziene leerstof – verdieping van gekende leerstofgehelen
 • opvolging thuis: ouders laten zien wat de kinderen doen op school / geeft eventueel ook info rond vorderingen
 • zelfstandig leren werken – eigen werk leren organiseren
 • enthousiasme aanwakkeren door opzoeken van info en documentatie
 • wereldgeoriënteerd onderwijs moet in de 2 richtingen verlopen:
  • info van buiten de school wordt in de klas verwerkt bv. recyclage van afval, verkeersveiligheid
  • thuis toepassen wat ze op school geleerd hebben

 

2) Verwachtingen van de ouders

 • goede werkomstandigheden aanbieden
 • een positieve ingesteldheid innemen ten aanzien van een taak
 • kinderen motiveren, aansporen om te starten
 • zoveel mogelijk zelfstandig laten werken / oplossingen niet in de mond leggen / beluisteren van leesoefening, dicteren van woorden, … kan wel eens
 • eerste weken van het schooljaar: wegwijs maken in de planning van de schoolagenda – helpen organiseren tot ze het systeem gewoon zijn
 • interesse tonen door te controleren of de taak gemaakt is
 • niet verbeteren, eventueel wel vermelden indien er moeilijkheden zijn
 • bij problemen: à taak van de leerkracht niet overnemen

à bericht aan de titularis

 • nazien van schoolagenda en/of heen en weer boekje

3) Differentiëren

 • We bouwen af en toe gedifferentieerde huistaken in. Dit betekent dat kinderen uit eenzelfde klas een verschillende huistaak kunnen krijgen.
 • We streven naar een gelijkwaardige inspanning voor ieder kind: een extra inspanning of een aangepaste taak.

 

 

 

4) Zelfstandig leren werken

 • werken aan een goede luisterhouding bij de opgave van een taak in de klas
 • de opgave met eigen woorden zeggen/noteren
 • kinderen verplichten om eerst zelf een poosje te zoeken naar de oplossing
 • leren plannen met behulp van een aangepast planningsdocument.
 • Doorheen de lagere school: de eerste stappen naar leren leren.

Als leerkracht begeleiden we de leerlingen bij hun zoeken naar een goede studie-methode en leren we hen planmatig werken. Dit is een groeiproces doorheen de lagere school. De leer-lingen leren de agenda hanteren als een studiebegleidings-instrument en planningsdocument.

Voor de begeleiding van werkhoudingsproblemen bij kinderen baseren we ons op de zelfinstructiemethode van Meichenbaum, ook bekend als de “beertjesmethode”.

Deze methode splitst het op te lossen probleem op in 4 fasen die elk op zich door

het kind verwoord worden en waarbij de afbeeldingen van de beertjes in de lagere klassen of vergelijkbare symbolen in de hogere klassen de leerlingen de nodige visuele ondersteuning geven.

De oudersteunende verwoording van de 4 fasen:

1) Wat moet ik doen?

2) Hoe ga ik het doen? Ik maak een plan

3) Ik doe mijn werk. Ik voer mijn opdracht uit

4) Ik kijk na. Wat vind ik ervan?

Deze fasen worden best voorafgegaan door het verkennen van de taak: wat staat er precies? wat heb ik precies? wat hoor ik?

 

5) Hoelang?

Deze tijdsaanduidingen zijn enkel richtinggevend. Motivatie, aanvatten van en doorwerken aan een taak zijn uiteraard medebepalend en variëren van kind tot kind.

Als het een dagtaak betreft, varieert de werktijd van 10 à 15 minuten bij de jongsten tot 25 à 30 minuten bij de oudsten.

Als er gewerkt wordt met een weekopdracht schommelt de werktijd tussen 40 à 50 minuten/week.

 

6) Hoe vaak?

Voor de leerlingen van het 1ste leerjaar wordt geopteerd voor een korte dagelijkse taak aansluitend bij taal en rekenen. Lezen en spelling komen veel aan bod.

Vanaf het 2de leerjaar wordt gekozen voor een weektaak.

Hoe ouder de leerlingen, hoe meer er gekozen wordt voor weekopdracht al of niet in combinatie met een dagtaak. Daarbij wordt het zelf leren plannen en uitvoeren ondersteund en gestimuleerd.

Een voortaak, zoekopdracht, een toetsvoorbereiding, afwerken klasopdracht, dicteevoorbereiding,, actua en Frans komen als opdracht dikwijls aan bod.

 

7) Taakinfo

Taakinfo wordt meegedeeld in de schoolagenda

4.4    Evaluatie

 

          We evalueren met de bedoeling na te gaan in hoeverre de leerlingen de kennis, de vaardigheden en de attitudes kennen of beheersen. Voor de leerkracht geeft dat duidelijke informatie waarmee hij/zij beslist om het onderwijsleerproces al dan niet bij te sturen (klassikaal of individueel).

Dit puntenrapport (4 maal per jaar) geeft een overzicht van de hele periode (permanente evaluatie). Op die manier is het rapport niet beperkt tot een momentopname.

Dit rapport wordt met de ouders en de kinderen besproken tijdens een oudercontact.

Er is 2 maal per jaar een woordrapport voor sociale vaardigheden, leren leren en muzische vorming. Dit woordrapport wordt met de kinderen en met de ouders besproken.

Hoofdstuk 5           Leerling en school
(Leefregels voor leer­lingen)

5.1    Leefregels voor leer­lingen

 

Een gedragskaart maakt de leerlingen van het lager bewust van ernstige overtredingen naar afspraken leerlingen toe en informeert de ouders over dit onbehoorlijk naleven van de leerlingenafspraken.

We informeren onze leerlingen over het gewenst gedrag betreffende volgende punten:

 1. Eindbel van de speeltijd = onmiddellijk naar de rij.
 2. Fluitsignaal = onmiddellijk stil tot in de klas.
 3. Ik fiets, step of rolschaats niet op de speelplaats en in de rij.
 4. Ik blijf uit de gangen tijdens de speeltijd.
 5. Tijdens de speeltijd gebruik ik de toiletten onder het afdak.
 6. Ik speel niet in de toiletten.
 7. Ik draag zorg voor mijn eigen materiaal en dat van anderen.
 8. Ik ben beleefd en vriendelijk tegen leerkrachten en andere leerlingen en ik pest niet!
 9. Ik hou me aan de afspraken van de eetzaal.
 10. Ik hou me aan de afspraken van de rij naar huis.

 

5.1.1 Ik en mijn houding

 

Ik heb respect voor anderen.

Ik vecht niet en maak geen ruzie.

Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen.

Ik heb eerbied voor het bezit van anderen.
Ik pest niemand en zet ook anderen niet aan tot pesten.

Ik schrijf netjes en verzorg mijn schriften.

Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota’s van de school af.

In de eetzaal ben ik rustig en heb ik goede tafelmanieren.

Ik luister steeds naar de aanwijzingen van de leerkracht of  de toezichter.

5.1.2 Ik, gezondheid en hygiëne

 

Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch.

Na bezoek aan het toilet spoel ik door en was ik mijn handen.

Ik hou de toiletten netjes.

In de turnles draag ik de voorgeschreven turnkledij.

Ik neem mijn turnkledij regelmatig mee naar huis om te wassen.

Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee

Als ik dorst heb, vraag ik water aan de groepsleerkracht.

5.1.3 Ik en zorg voor het milieu

 

Ik zorg mee voor een nette school.

Ik sorteer het afval en gooi het in de juiste container.

Ik draag zorg voor het groen op de speelplaats.

5.1.4 Ik en mijn taalgebruik

 

Op school spreek ik steeds Algemeen Nederlands.

Volwassenen spreek ik aan met meneer of mevrouw.

De leerkrachten noem ik “meester” of “juffrouw” en de directeur spreek ik aan met “meneer/mevrouw

de directeur”.

5.1.5 Ik en huiswerk

 

Ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen

Wanneer ik dat niet heb kunnen doen, verwittig ik de leerkracht. Dit kan op volgen­de wijze:

àdoor een nota van mijn ouders in mijn agenda;

àdoor een briefje van mijn ouders.

 

Ik vul elke dag mijn agenda in en laat hem wekelijks of dagelijks( volgens afspraak in het leerjaar) teke­nen door één van mijn ouders.

Wanneer ik om gezondheidsredenen niet mag zwemmen of turnen breng ik een attest mee naar school.

5.1.6 Ik en mijn materiaal

 

Ik draag zorg voor mijn kledij en mijn schoolgerei.

Ik kaft mijn schriften en boeken.

In mijn boekentas zit alles netjes bij elkaar en steekt enkel het nodige.

Ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor het zwem­men en de turnles.

Mijn boekentas staat op de aangeduide plaats.

Mijn fiets staat netjes in de fietsenstalling.

Ik bezorg verloren voorwerpen aan de groepsleerkracht.

5.1.7 Ik en spelen

 

Ik speel sportief en sluit niemand uit.

Ik breng geen speelgoed mee naar school dat gevaarlijk is en/of geweld uitlokt.

In de klassen, gangen en toiletruimtes speel ik niet.

 

Bij mijn aankomst op school ga ik onmiddellijk op de speelplaats en blijf er tot het belsignaal gaat.

Bij het belsignaal stop ik het spel en ga rustig in de rij staan.

5.2    Veiligheid en verkeer

 

5.2.0 Ik en mijn fluohesje

Gezien worden in het verkeer is heel belangrijk. Een fluohesje helpt hierbij. Het ganse schooljaar lang draag ik dit fluohesje. Dit fluohesje kreeg ik gratis van de school. Bij verlies koop ik in het secretariaat een nieuw fluohesje of draag een ander fluo-hesje.
Ook bij een klasuitstap trek ik eveneens het fluohesje aan.

Ik draag zorg voor mijn fluohesje en zorg dat dit genaamtekend is.

 

5.2.1 Ik en toezicht

 

Ik kom ‘s morgens niet vroeger dan 8u.15 en ‘s middags niet vroeger dan 13u. op de speelplaats.

Ik verlaat de eetzaal, de klas of de speelplaats niet zonder de toestemming van de toezichter.

‘s Middags of ‘s avonds ga ik in de passende rij staan of wacht ik op de speelplaats tot mijn ouders me komen afhalen. Ben ik 15 minuten na de laatste lestijd nog op de speelplaats dan ga ik naar de opvang.

5.2.2 Ik en het verkeer

 

Ik neem steeds de veiligste schoolroute

 

Ik respecteer de verkeersreglementen.

Ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg.

Ik zorg ervoor dat mijn fiets tech­nisch in orde is.

 

Wanneer ik de schoolbus gebruik:

àga ik direct na het opstappen zitten;

àpas nadat de bus stilstaat, sta ik op om af te stappen;

àbij het uitstappen, wacht ik tot de bus weg is om de straat over te steken.

5.2.3 Ik en veiligheid

 

Ik plaats niets voor nooduitgangen en versper geen gangen, trappen en in- of uitgan­gen.Ik ga rustig en ordelijk van en naar de klassen en op de trappen.

Ik ga niet naar plaatsen (bv. kelder, zolder, keuken,…) waarvan aangeduid is dat ik er niet mag zijn.

Ik raak geen elektrische toestellen aan zonder toestemming.

Ik raak geen onderhoudsproducten aan.

Als ik geneesmiddelen moet innemen, geef ik die ‘s morgens aan de leerkracht. Ik

 

bezorg de leerkracht een voorschrift van de dokter.

5.2.4 Wat te doen bij ongeval waarbij een kind van onze school betrokken is?

 

Ik verwittig onmiddellijk een volwassene.

 

Ik vertel:

àwaar het ongeval gebeurd is;

àwat er gebeurd is;

àwie erbij betrokken is.

5.2.5 Wat te doen bij brand?

 

Bij brand zorg ik onmiddellijk voor een melding.

Dit gebeurt op de volgende wijze:

 

Ik volg de instru­cties van de leerkrachten:

àik verlaat de lokalen via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten

àik laat al mijn materiaal achter

àik verzamel op de aangeduide en ingeoefende plaatsen

5.3    Ik en het schoolreglement

5.3.1 Wat als ik de afspraken niet na­leef?

 

 

Ik krijg een mondelinge opmerking.

Ik krijg een schriftelijke opmerking in mijn agenda en mijn ouders ondertekenen.

Ik krijg een extra taak en mijn ouders ondertekenen.

Ik word naar de directeur gestuurd.

De leerkracht en/of de directeur neemt contact op met mijn ouders en bespreken mijn gedrag.

Ik word een tijdje afgezonderd (onder toezicht en minder dan één dag).

 

Indien ik de afspraken meermaals niet naleef, kan de directeur een tuchtprocedure starten.

5.3.2 Wat als de leerkracht zich vergist?

 

Ik vraag beleefd aan de leerkracht of het mogelijk is dat hij zich vergist heeft. Ik bespreek het voorval met de leerkracht, liefst onmiddellijk of tijdens de daaropvol­gende speel­tijd.

Indien de leerkracht er niet met mij over wil praten, vraag ik een ander persoon ( bijv. directeur, zorgcoördinator,…) naar mijn mening te luisteren. Hij zal dan na een gesprek met mij en de leerkracht een besluit treffen.

 

Inhoudsopgave

Welkom    1

Hoofdstuk 1     Situering van onze school. 3

1.1      Naam en adres, telefoon.. 3

1.2      Schoolbestuur (juridische aard en samenstelling). 3

1.3      Personeel 3

1.4      Klassenraad.. 4

1.5      Scholengemeenschap.. 5

1.6      Schoolraad.. 5

1.7      Ouderraad.. 5

1.8 Leerlingenraad.. 5

1.9      Pedagogische begeleiding.. 6

1.10       Pedagogisch project. 6

1.11       Onderwijsaanbod (leergebieden) –  Leerplannen.. 6

Hoofdstuk 2     Algemene bepalingen.. 6

2.1      Inschrijving van de leerling.. 6

2.2      Godsdienstkeuze – zedenleer – vrijstelling.. 7

2.3      Leerplicht en toelatingsvoorwaarden.. 7

2.3.3 Weigering.. 8

2.3.4 vrijstelling wegens een bepaalde handicap.. 10

2.4      Schoolveranderen.. 10

2.5      Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). 10

2.5.1                 De psychosociale begeleiding.. 11

2.5.2         De medische begeleiding.. 11

2.6      Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden.. 13

2.6.1. Bepalingen uit de regelgeving.. 13

2.6.2. Concrete afspraken.. 14

Hoofdstuk 3     Organisatorische afspraken.. 15

3.1      Openstellen van de school – organisatie van de schooluren.. 15

3.2      Toezichten en kinderopvang.. 15

3.2.1Toezichten en rijen.. 15

3.2.2 Kinderopvang buiten de normale aanwezigheid van de leerlingen.. 16

3.3      schorsing van lessen wegens bepaalde omstandigheden.. 17

3.3.1    Overmacht. 17

3.3.2     Pedagogische studiedagen.. 17

3.3.3     Staking.. 17

3.3.4 Verkiezingen.. 17

3.4      Schoolverzekering.. 18

3.5      Kosten op school 18

3.5.1 Gratis. 18

3.5.2 Scherpe maximumfactuur. 19

3.5.3 Betalingen.. 21

3.5.4 Studietoelage.. 22

3.6      Revalidatie tijdens de lesuren.. 22

3.7      Afwezigheden – leerplichtcontrole.. 23

3.8      Te laat komen – vroeger vertrekken.. 25

3.9      Afhalen en brengen van de kinderen.. 25

3.10       Onderwijs aan huis. 25

3.11       Schoolagenda  / heen- en-weerschrift. 25

3.12       Huiswerk.. 26

3.13       Rapport. 26

3.14       Getuigschrift basisonderwijs. 26

3.15       Problemen op school 26

3.15.1                 Onenigheid tussen leerkrachten en ouders. 26

3.15.2                 Onenigheid met leerlingen.. 26

3.17                 Uiterlijk voorkomen.. 28

3.18       Afspraken zwemmen.. 28

3.19       Afspraken sportkledij. 29

3.20       Verloren voorwerpen.. 29

3.21       Verkeer en veiligheid.. 29

3.22       Verjaardagen.. 30

3.23       Medicatie op school, EHBO.. 30

3.24       GSM-gebruik op school 31

Hoofdstuk 4     Ouders en school. 31

4.1      Oudercontact. 31

4.2      Zorg op school 31

4.2.1                    Zorg op klasniveau:. 32

4.2.2                    Zorg op schoolniveau.. 32

4.3      Huistaak.. 33

4.4      Evaluatie.. 35

Hoofdstuk 5     Leerling en school                                         (Leefregels voor leerlingen)  35

5.1      Leefregels voor leerlingen.. 35

5.1.1                    Ik en mijn houding.. 35

5.1.2                    Ik, gezondheid en hygiëne.. 36

5.1.3                    Ik en zorg voor het milieu.. 36

5.1.4                    Ik en mijn taalgebruik.. 36

5.1.5                    Ik en huiswerk.. 36

5.1.6                    Ik en mijn materiaal 37

5.1.7                    Ik en spelen.. 37

5.2      Veiligheid en verkeer. 37

5.2.1                    Ik en toezicht. 37

5.2.2                    Ik en het verkeer. 37

5.2.3                    Ik en veiligheid.. 38

5.2.4                    Wat te doen bij ongeval waarbij een kind van onze school betrokken is?. 38

5.2.5                    Wat te doen bij brand?. 38

5.3      Ik en het schoolreglement. 38

5.3.1                    Wat als ik de afspraken niet naleef?. 38

5.3.2                    Wat als de leerkracht zich vergist?. 39