Gasthuisstraat 30 8520 Kuurne 056 71 10 32 centrumschool.kuurne[at]telenet.be
pedagogisch project

Omschrijving

1.1 Het pedagogisch project van het gemeentelijk onderwijs Kuurne is de bindende leidraad voor al wie betrokken is bij het onderricht, begeleiding, vorming en verzorging van de leerlingen van het officieel gesubsidieerd basisonderwijs, ingericht door de gemeente Kuurne. Van hen wordt een sterke loyaliteit ten opzichte van het pedagogisch project verwacht. De vertegenwoordigers in de participatieraden tonen bovendien hun volledige gehechtheid aan het gemeentelijk onderwijs.

1.2 Het pedagogisch project :

– is een referentiekader waarbinnen kinderen begeleid worden in hun ontwikkeling tot volwassenen, die in vrijheid hun volle verantwoordelijkheid kunnen opnemen én tegenover zichzelf én tegenover de gemeenschap

– omschrijft onderstaande tien grote idealen, fundamentele waarden en doelen van het stedelijk onderwijs en de middelen tot realisering ervan en dit gesteund op de fundamentele uitgangspunten uit het gemeenschappelijk pedagogisch project van het officieel gesubsidieerd onderwijs – stedelijke en gemeentelijke schoolbesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (goedgekeurd door de Raad van Bestuur van OVSG op 25.09.1996)

1.Openheid

De school staat ten dienste van de gemeenschap en staat open voor alle leerplichtige jongeren, ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit.

2.Verscheidenheid

De school vertrekt vanuit een positieve erkenning van de verscheidenheid en wil waarden en overtuigingen die in de gemeenschap leven, onbevooroordeeld met elkaar confronteren. Zij ziet dit als een verrijking voor de hele schoolbevolking.

3.Democratisch

De school is het product van de fundamenteel democratische overtuiging dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij in de gemeenschap naast elkaar kunnen bestaan.

4. Socialisatie

De school leert jongeren leven met anderen en voedt hen op met het doel hen als volwaardige leden te laten deelnemen aan een democratische en pluralistische samenleving.

5.EmancipatieDe school kiest voor emancipatorisch onderwijs door alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen te bieden, overeenkomstig hun mogelijkheden. Zij wakkert zelfredzaamheid aan door leerlingen mondig en weerbaar te maken.6.Totale persoon
 

De school erkent het belang van onderwijs en opvoeding. Zij streeft een harmonische persoonlijkheidsvorming na en hecht even veel waarde aan kennisverwerving als aan attitudevorming.

7.Gelijke kansen
De school treedt compenserend op voor kansarme leerlingen door bewust te proberen de gevolgen van een ongelijke sociale positie om te buigen.

8.Medemens
De school voedt op tot respect voor de eigenheid van elke mens. Zij stelt dat de eigen vrijheid niet kan leiden tot de aantasting van de vrijheid van de medemens. Zij stelt dat een gezonde leefomgeving het onvervreemdbaar goed is van iedereen.

9.Europees
De school brengt de leerlingen de gedachte bij van het Europese burgerschap en vraagt aandacht voor het mondiale gebeuren en het multiculturele gemeenschapsleven.

10.Mensenrechten

De school draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind en ze neemt er de verdediging van op. Zij wijst vooroordelen, discriminatie en indoctrinatie van de hand.

– mag anderzijds geen eindpunt zijn, maar wel een voortdurende bron om schoolwerking kritisch te benaderen.

De krachtlijnen van het pedagogisch project zullen bestendig het voorwerp uitmaken van wetenschappelijk onderbouwde evaluatie en bezinning.

 

1.2 profilering van de school

a)    Onze school is een basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur wordt gevormd door de leden van de Kuurnse gemeenteraad. Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, welke ook de levensopvatting van de ouders is. De vrije keuze uit de diverse godsdiensten en de N.C.Z. is gewaarborgd.

Beslissingen inzake gemeentelijk onderwijs, rekening houdend met de vigerende  onderwijswetgeving, behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Dit pedagogische project bepaalt de aard van het onderwijs.

b)    De administratieve zetel van onze school bevindt zich in de Gasthuistraat 30.

c)    Medewerking

Naast het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten behartigen de participatieraad, het ABC en de ouderverenigingen de belangen van de school, ouders en kinderen. Belangrijke ondersteuning is er ook van het CLB (Zwevegem), O.V.S.G. en GORK.

1.3 Fundamentele uitgangspunten

Principiële houdingen t.a.v. mens en maatschappij:

Het gemeentelijk onderwijs wil mensen vormen die in de samenleving van morgen ten volle hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen tegenover zichzelf en tegenover de gemeenschap.

Er wordt naar gestreefd de kinderen zo op te voeden dat zij zonder afbreuk te doen aan hun fundamentele vrijheden en rechten, in staat zijn niet alleen hun persoonlijke belangen maar ook de collectieve belangen van alle mensen te verdedigen, in dienst van de gemeenschap.

Het team zal  dit doen in een geest van verdraagzaamheid en van eerbied voor de opvatting van anderen. Anderzijds streeft het team ernaar een basis te leggen voor een goed functionerende democratische samenleving.